1.Articles and Papers

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 353
 • Item
  ЦИФPЛAНДЫPУ ЖAҒДAЙЫНДA БIЛIМ БEРУДIҢ 8-СЫНЫП ГЕОМЕТРИЯСЫН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Bаzаrbекоvа D.
  Аңдатпа. Осы тақырыпта цифрландыру аясында ортанғы сыныптарда геометрия пәніне талдау жүргізіп, дайарлаудың керекті әдістерін пайдалану керектілігі теориялық тұрғыда көрсетілген. Цифрландырудың қиын тұстары білім беру саласында болуы мүмкін. Математика сабақтарында скаляр шамаларды тиімді шешу жолдары қарастырылған. Ақпараттық технологияларда геометриялық жүйенің тиімділігі көрсетілген. Қандайда бір есептерді түрлі формулалармен шешу жолдары нақтыланған. Ғылыми калькулятормен қалай дұрыс жұмыс жасау керек екендігі баяндалған. Кез келген тақырыпты оқытқанда басқа геометриялық фигураларды және оларға сәйкес скалярларды пайдаланып есептер құрастыруға және шешуге болады. Сонымен қатар, әртүрлі математикалық модельдерді қолдана отырып, мәселені әртүрлі тәсілдермен шешу мүмкіндігін атап, өту маңыздығын арттыру бағыты нақты баяндалған. Пайдаланылған әдебиеттер де дәлме дәл көрсетілген.
 • Item
  ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ ТІЛДІК ТҰЛҒА: КАТЕГОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) М.С.Жолшаева; Ж.А.Балтамуратова
  Аңдатпа. Мақалада соңғы жылдары тіл ғылымындағы зерттеулерде қолданылып жүрген «эпистолярлық тілдік тұлға» тіркесінің терминдік статусына байланысты сұрақтар көтеріледі. Ғалымдардың тілдік тұлға феноменін зерттеудегі өзіндік концепциялары, соның ішінде тілдік тұлға типологиясын жасауда ескеретін критерийлердің түрліше болып келуіне орай тілдік тұлғаны топтастырудағы көзқарастары тіл ғылымының салаларына байланысты салыстыра қарастырылды. Эпистолярлық тілдік тұлғаны қарастыру барысында ескерілетін лингвистикалық және экстралингвистикалық факторларға, эпистолярлық қарым-қатынас аясындағы автор образы және оның мәтінде тілдік көрініс табуының ерекшеліктеріне талдау жасалады. А.В.Курьяновичтің эпистолярлық тілдік тұлғаға берген анықтамасына сүйене отырып, эпистолярлық тілдік тұлғаның категориялық және типологиялық ерекшеліктері анықталады. Талдау материалы ретінде Халық қаһарманы, жазушы Бауыржан Момышұлының М.Ғабдулин, М.Әуезов, М.Әбдіхалықовқа жазған хаттары негізге алынды.
 • Item
  ФРАЗЕОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА КОГНИТИВТІКОММУНИКАТИВТІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Мереева Әйгерім
  Аңдатпа. Мақала қазақ фразеологиялық жүйесін оқытудың когнитивті және коммуникативті әдіс-тәсілін анықтауға бағытталған. Қазақ фразеологиясының типологиялық және лексика-семантикалық сипаты, фразеологизмдердің функционалды - стилистикалық жіктелімі және прагматикалық сипаты туралы анықтамалар бере келе, когнитивті сипаттары қарастырылады. Зерттеу жұмысының қорытындысы ретінде мектепте фразеологизмдерді оқытудың когнитивті-коммуникативті моделін жүзеге асыру бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелерін талдау жұмыстары ұсынылып, алдыға қойылған мәселелерді шешудің тиімді жолдары анықталады. Тіл білімінің лингвистикалық саласынан бастау алатын когнитивті сала мен когнитивті саланы белгілі бір тақырыпты меңгеруде қолдану бүгінгі таңда креативті жолдардың бірі саналады. Мақала қазақ тіліндегі фразеологизм тақырыбын когнитивтікоммуникативті әдістерге салу арқылы оқытудың тиімді нәтижелерін көрсетеді. Зерттеу жұмысын қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері әдістемелік көмекші құрал ретінде пайдалана алады.
 • Item
  ШЫҢҒЫС АЙТМАТОВ «ҒАСЫРДАН ДА ҰЗАҚ КҮН» РОМАНЫНДАҒЫ УАҚЫТ ПЕН КЕҢІСТІК КАТЕГОРИЯСЫ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Ізбай Іңкәр Өмірбекқызы
  Аңдатпа. Мақалада қырғыз халқының жазушысы Шыңғыс Айтматовтың алғашқы туындыларының бірі «Ғасырдан да ұзақ күн» романы мен хронотоп мәселесі қарастырылды. Қазақ прозасындағы көркем уақыт пен кеңістік мәселесіндегі психологизм, кейіпкерлер әлемі, эмоциялық құбылулардың сюжет динамикасына әсері сөз болып, авторлық баяндауға ден қойылды. Көркем кеңістік пен уақыт байланысы күрделі сипат алған Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» романы талданды. Әдеби көркем туындыда кеңістік пен уақыт белгілері, оның сипатын беретін негізгі элементтер түр-түрге бөлініп шығарма құрылымын құрайды. Мақалада олардың арасындағы байланыс пен алшақтық, бірігуі мен бөлінуінің автор қолданысындағы көрінісі қарастырылды. «Боранды бекет» аталып кеткен Ш. Айтматовтың шығармасындағы сюжеттік құрылымында маңызды рөл атқарған уақыт және кеңістік категориясының түрлеріне кеңірек тоқталып, романнан үзінді мысалдармен дәйектелді.
 • Item
  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ УЧЕНИКОМ И УЧИТЕЛЕМ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Орынбекова А.А
  Аннотация. В данной статье описывается методика организации взаимодействия между учениками и учителем на уроке математики. Рассматривается такой метод организации как взаимодействие учителя и ученика. Одним из способов взаимодействия является самостоятельная работа, а также ее ключевые аспекты, позволяющие более эффективно проводить организацию преподавательской деятельности. В качестве примера была рассмотрена средняя школа, учителя которой активно применяют приемы организаторского взаимодействия учителя и учеников. Был рассмотрен пример показательного урока, на котором учитель взаимодействует с учениками посредством опроса. Вследствии такого опроса учитель определяет уровень знаний учеников для построения эффективного плана урока. Для учеников же такой опрос служит одним из способов повторения пройденного и подготовкой к новому материалу. Также для статистики ученики всей школы участвуют в опросе, нравится ли им заниматься математикой. Данные записываются в виде диаграммы и впоследствии выдвигаются соответствующие выводы.
 • Item
  ЖҰМАБАЙ ШАШТАЙҰЛЫ ПОВЕСТЕРІНДЕГІ ӘЙЕЛДЕР БЕЙНЕСІ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Нұрбану Камалова
  Аңдатпа. Мақалада жазушы Жұмабай Шаштайұлының шығармаларындағы әйелдер образына талдау жасалды. «Аспанқора повесіндегі Ханымкүл образы мен Мағжан Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» әңгімесіндегі Шолпанның образына салыстырмалы талдау жасалып, образдардың типологиялық ерекшеліктері, жасалу жолдары анықталды, кейіпкер характерін сомдаудағы автордың мотивтері, ұстанымы анықталды. Аталған повестегі Қаламқас образы және «Құралайдың салқыны» повесіндегі Қадірсіздің образына талдау жасалып, олардың дәстүрлі қазақ әйелдерінің келбетін сомдайтын типтік бейне екені дәлелденді.
 • Item
  SIR DERYA BÖLGESİ´NİN ETNİK OLUŞUMUNUN TARİHİ SÜRECİ (VI-XIII YY.).
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Aydos Shalbayev; Dânâ Moldabaeva
  Özet. Orta Asya Türki cumhuriyetlerinin orta çağ tarihi genel Türk tarihi açısından bir bütün olarak incelenmesi önem arz etmektedir. Orta Asya bölgesinde kendi coğrafi özelliği, etnik yapısı, iktisadi üretim biçimleri ve kültürel hayatı bakımından önem arz eden ehemiyetli birkaç yöre bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Sır Derya veya Sır yöresidir. Sır Derya Havzası, eski çağlardan beri insanoğlunun yaşadığı bir bölgedir. Türklerin ata yurdu olan Orta Asya’nın can damarı mahiyetindeki Seyhun ile Ceyhun vadilerinin eski bir medeniyet merkezi olduğu kaynaklarca da ifade edilmektedir. Burası Z. V. Toğan’ın tabiriyle sadece “Kent Türkleri”nin yerleşik hayat yaşadığı bölge değil aynı zamanda, çeşitli etnik unsurlapın, kültürlerin buluştuğu ve harmanlaştığı bölgedir. Orta Asya Türk halklarının etnik yapısı incelenirken, bu meselede kendine özgü yeri ve katkısı olduğunu düşündüğümüz Sır Derya bölgesi´nin ayrıca üzerinde durulması gerektiğine inanıyoruz.a
 • Item
  БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ МӘТІН АРҚЫЛЫ МӘДЕНИТАНЫМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Әбілда Ұлбала
  Аңдатпа. Қазіргі уақытта білім беру жүйесі жаңа деңгейге көтерілді. Заман талабына сай білім беру жүйесі де өз алдына мақсат қойды. Ол өз ойы бар, барлық құзыреттіліктерді меңгерген, сауатты, психологиялық негіздерге сай білім алған, дүниетанымы кең, еркін ойлы тұлға дайындау. Соңғы уақыттарда білім беру жүйесінде білімалушылардың дүниетанымын кеңейту, таным көкжиегін дамыту мақсатында «мәденитанымдық құзыреттілік» ұғымы жиі қолданылуда. Мәдениеттанымдық құзыреттілігі қалыптасқан, жетілген тұлға әрдайым сұранысқа ие. Оқыту процесінде оқушының қабылдауына, зейініне, танымына, түсінуіне мән берілу қажет. Мәденитанымдық мәтіндер арқылы баланы оқытудың мәні өте зор. Мәтін арқылы оқушылардың мәденитанымдық құзыреттілігі қалыптасатыны мақалада дәлелденіп отыр. Оқушылардың мәтін арқылы мәденитанымдық құзыреттілігін арттырудың психологиялық негіздері мақалада тереңірек қарастырылады
 • Item
  ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАЗУ САУАТТЫЛЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУДЕ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ ДАҒДЫНЫ ДАМЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Шаимкулова Аида
  Аңдатпа. Жазуды меңгеруде үйретілетін лингвистикалық дағдының бірі – орфографиялық дағды. Орфографиялық дағды – өте күрделі үдеріс. Бұл дағды – сөздің дыбыстық құрамына, грамматикалық білімге сүйене отырып, орфограмманы тану және оған лайық ережелерді қолдана білу дағдыларын қарастырады. Мақалада жазуда орфографиялық дағдыны қалыптастыру және оны дамытуға байланысты зерттеу жүргізген ғалымдардың еңбектеріне жалпы шолу жасалады. Білім беру үдерісінде орфографиялық дағдының алатын орны мен маңыздылығы туралы сөз қозғай отырып, орфографиялық дағдыны дамытуға арналған дәстүрлі жүйеге негізделген, әрі цифрлық оқыту бағдарламалары арқылы түзілген тапсырмалар жиынтығы ұсынылған.
 • Item
  ПОДКАСТ – ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) А.Т. Әбілда
  Аңдатпа. Білім беру үдерісіне қандай технологияларды енгізе аламыз? Біздің басты мақсатымыз - білім берудегі инновациялық технологиялар негізінде қазақ тілі сабақтарында подкаст технологиясын дидактикалық құрал ретінде пайдалану. Білім беруде жаңа технологияларды пайдалану өте маңызды. Соның ішінде подкаст қызметін қолдану тіл үйренуде тиімді құралдардың бірі. Сондықтан бұл қызмет оқыту технологиясы ретінде жеке қарастыруды қажет етеді. Подкаст – ұзынды-қысқалы серияларға біріктірілген, жүктеп алуға және онлайн тыңдауға болатын аудио жазбалар. Бұл мақалада подкаст технологиясының тәжірибеге ену мәселесі талқыланып, оны қазақ тілі сабақтарында тиімді пайдалану және құрастыру жолдары қарастырылады. Білім саласындағы инновациялық технологиялар дегеніміз - тек техникалық құралдар ғана емес, сонымен бірге жаңаша әдістеме, білім берудің жаңа амалы.
 • Item
  ҚАЗАҚ ТІЛІН ШЕТ ТІЛІ РЕТІНДЕ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Р.Ж.Абнасырова
  Аңдатпа. Ұсынып отырған мақалада шетелдік студенттерге ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен сабақты түрлендіру мәселесі қарастырылады. Осы технологияларды тиімді қолдану арқылы біз шетелдік студенттердің қазақ тілін үйренуге деген қызығушылығын арттыра аламыз. Мақалада тіл үйренушіге алғашқы сабақты үйрету тәсілдері және ол жерде қолданылатын түрлі ойындар мен тапсырмаларды жинақтап көрсетеміз. Атап айтатын болсақ, қазіргі кезде интерактивті жаттығулар жасауға арналған көптеген онлайн-ресурстар өте көп. Солардың ішінде бізге қазақ тілін үйретуге жақсы келетін бағдарлама ол – LearningApps. Сонымен қоса, қашықтан оқыту кезінде студенттердің сабаққа деген ынтасын арттыратын қызықты тапсырмалар жинағын https://quizlet.com, https://docs.google.com/forms, https://www.menti.com бағдарламар арқылы да жасауға болады. Мақалада қазақ тілін шетелдік азаматтарға үйрету кезінде қолдануға тиімді бағдарламалар ретінде осы жоғарыда айтылған бағдарламалар қарастырылды.
 • Item
  ЭЛЕКТРОСТАТИКА БӨЛІМІНДЕ ӨТКІЗГІШТІҢ МЕНШІКТІ КЕДЕРГІСІН ӨЛШЕУДІ ҮЙРЕНУ
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) А.А. Калиева
  Аңдатпа. Мақалада жоғарғы оқу орнында физика пәнін оқыту жүйесі мен әдістемесі, электростатика бөлімін меңгерту мәселелері қозғалады. Қазіргі кезде жаңа технологияларды меңгергенге дейін құзыретті, әртүрлі маман болу мүмкін емес. Ал физиканы түрлі әдістермен оқытуға болады. Қазіргі уақытта лекцияларды, студенттік конференцияларды, семинарларды, конкурстық сабақтарды, ойын сабақтарын және тағы басқаларды кеңінен қолдануға болады. Студенттердің мақсаты - электростатиканы меңгеру. Электродинамика - электр және магнетизмді толығырақ зерттейтін физика саласы. Аналогтық әдіс электростатиканы терең зерттеуде кеңінен қолданылады. Электродинамика магниттік өріс, магниттік өріс, электромагниттік сәулелену және электромагниттік индукция сияқты әсерлерге байланысты электродинамика қозғалыстағы зарядталған денелермен және өзгеретін электр және магниттік өрістермен байланысты құбылыстарды зерттейді. Және бұл әлемдегі әдемі заттардың бірі. Оның сұлулығы біртұтас электромагниттік өрісті сипаттайтын және қарапайым салыстырмалық теориясын ұсынатын төрт қарапайым векторлық теңдеулерде жатыр. Жарықтың электромагниттік толқындар болып табылатындығын және дәлелденгенін және ғылым тарихындағы ең үлкен оқиғалардың бірі ретінде осы күнге қараған екі өрісті біріктіру. Бұл үшін физика түрлі жолдармен оқытылуы мүмкін.
 • Item
  ҮШ ОБЬЕКТІНІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ КҮРДЕЛІ МӘТІНДІ ЕСЕПТЕР
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Ж.Т. Қайыңбаев
  Аңдатпа. Мақалада, математика пәнін оқыту барысында маңызды роль атқаратын жалпы есеп мәселесі және оның ішінде мәтінді есептердің ең көп кездесетін түрі қозғалысқа байланысты есептер жайлы ой қозғалған. Жалпы, қозғалысқа байланысты есептердің көп бөлігі екі обьектінің бір бағыттағы немесе қарама қарсы бағыттағы қозғалысы жайлы болады. Ал, бұл мақалада қозғалысқа байланысты есептердің одан күрделі түрі біріншіден, үш обьектінің, екіншіден бір бағыттағы және қарама қарсы бағыттағы қозғалысының компоненттерін есептеудің тәсілдері туралы мәселе көтерілген. Мақала, бүгінгі және болашақ математика пәндері мұғалімдеріне арналған.
 • Item
  АЛАШ, ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Ә. Өзбекбай; Ж.О. Мәмбетов
  Аңдатпа. Біз бұл мақаламызда Алаш зиялыларының ұлттық идеясына, оның маңызына тоқталдық. Оның зерттелуі, бүгінгі таңдағы маңызын атап көрсеттік. Бұл жұмысты жазу барысында Алаш зиялыларының еңбектері мен мақалаларын, басқа да авторлардың осы тақырыпқа қатысты зерттеулері мен еңбектерін қолдандық. Оқу-ағарту жолындағы және ұлтты оятудағы азаматтарымыздың өмірі айтылған бірқатар деректерді пайдаландық.
 • Item
  EFFECT OF PROCTORING SYSTEM DURING ONLINE EDUCATION
  (2022 International Young Scholars' Conference, 2022) A. Baimukhanov; G. Netaliyeva; A. Ramatulla; D.Yermukhanov; N. Shynarbek
  Abstract The unexpected emergence of Covid-19, as well as the accelerated transition of all students to online education, caused significant disruption for both students and faculty. Overinflated grades as a result of academic dishonesty are one of these issues. Instructors were recommended to use a proctoring system in order to reduce the number of cases of improper behavior. The goal of this study is to compare the results obtained by 4 consecutive tests that were conducted on an online platform, where the first 2 were conducted without a proctoring system, and the next 2 with a proctoring system. The results of 352 students showed that the usage of the proctoring system has led to lower test scores, longer test completion times, and greater test score variances on exams.
 • Item
  ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДІҢ ОҢТАЙЛЫ ТӘСІЛДЕРІН ІЗДЕУ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) S.A. Alpamys
  Аңдатпа. Қазіргі уақытта біз қоршаған ортада болып жатқан көптеген жаңа құбылыстарды байқаймыз. Бұл құбылыстар кез-келген адамнан жаңа каснепердін бплуын талап етеді. Ең алдымен қоғамға стандарттан тыс ойлайтын. 3 ойы негізінде шешім шығаратын және жаңа бастамаларды ұсынатын тұлғалар қажет. Осындай қасиеттерді математика сабағында немесе сабақтан тыс уақытта есептерді шығару арқылы қалыптастыруға болады. Геометрия оқулығында геометриялық есептерді шешу көбінесе стандартты алгоритмге негізделеді. Бұл алгоритм оқушылар үшін күрделі болуы мүмкін. Сондықтан геометриялық есептерді шешудің басқа әр түрлі әдіс-тәсілдерін іздеп оңтайлы әдісті табу керек. Бұл мақалада геометриялық бір есепті шешудің бірнеше әдістерін көрсетіп оңтайлы әдісті табамыз. Геометриялық есепті әр түрлі әдіспен шешу оқушылардың математикалық білімін тереңдетеді және шығармашылық қабілетін дамытады.
 • Item
  THE NOTOIN OF MOTIVATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR SECONDARY SCHOOLS
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Y. Sokolova; Y. Doganay
  Abstract. One of the most influential factors contributing to successful learning and academic achievements is motivation for learning. The fact that motivation is one of the main components of a successful study has been determined in multiple studies around the globe. Unfortunately, not all teachers manage to motivate their students. This article discusses the problem of motivation of teenage students to learn English. Since this age period is a transitional period in the life of adolescents, much attention is paid to the study of the psychological characteristics of this age and the search for possible ways to overcome the emerging difficulties through the appropriate behavior of the teacher. Some external reasons for the lack of motivation of secondary school students to study are also considered - the content of educational materials, the organization of educational activities, the choice of methods and approaches to teaching, etc. The article suggests some ways to solve these problems.
 • Item
  ҚОЗҒАЛЫСҚА БАЙЛАНЫСТЫ МӘТІНДІ ЕСЕПТЕР ЖАЙЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ, БІЛІКТІЛІГІН АНЫҚТАУ ТЕСТІ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Эльвира Амантаева
  Аңдатпа. Мақала жалпы білім беретін мектепте жоғары сынып оқушыларына қозғалысқа байланысты есептер жайлы білім деңгейін анықтауға арналған. Сондықтан осы мақсатты жүзеге асыру үшін бірте бірте күрделенетін тест тапсырмалары ұсынылады. Осы тапсырмаларды орындау барысындағы оқушылардың нәтижесін ескере отырып, мақала авторы қозғалысқа байланысты есептер жайлы оқушылардың нені білетіндігін, нені нашар білетіндігін, неге солай болатындығын тырысқан. Мақала жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімдеріне, педагогикалық университеттердің математика факультетінде оқитын студентттер, магистранттар мен докторанттарға арналған.
 • Item
  МҰХТАР МАҒАУИННІҢ «ЖАРМАҚ» РОМАНЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК УАҚЫТ ПЕН КЕҢІСТІК
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Ізбай Іңкәр Өмірбекқызы
  Аңдатпа. Мақаланың кіріспе бөлімінде жалпы хронотоп терминінің шығу тарихына, ғылыми айналымға енгізген ғалымдар мен зерттеушілер берген анықтамаларға шолу жасалып, қазақ әдебиетіндегі уақыт және кеңістік категориясының зерттелуі қозғалған. Сонымен қатар М.Мағауиннің «Жармақ» романында көрініс беретін тарихи көркем уақыт пен кеңістік категориясына бойынша талдаулар жүргізіліп, тұжырымдар жасалды. Романда баяндалған негізі сюжет желісі екі тұлғалық бөліністі қамтиды. ал автор оқиғаны уақыт пен мекеннің адам санасынан тыс өзгеріп отыруы арқылы дамыта түскен. Уақыт пен кеңістіктің өзгеріп отыруына кейіпкердің эмоционалды-психологиялық жай-күйі, темпоралды ритм қозғалысы мен өзгерісі де әсер еткен. Романдағы метафизика, эстетика, этиканың байланысы және бір уақыт шенберінде болған бірнеше әрекет, кейіпкер тұрған кеңістіктің өзгеріп отыруы қарастырылды. Оған қоса автордың әдеби шығармадағы көркем уақыт пен кеңістікті берудегі тілдік қолданыстарының маңызы туындыдан алынған мысалдармен дәйектепді.
 • Item
  SPEAKING CHALLENGES FACED BY BACHELOR DEGREE STUDENTS IN KAZAKHSTAN
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) A. Suleimenova; Zh .Zhyltyrova.T
  Abstract. In the context of Kazakhstani university of Narxoz, the current study tried to explore the difficulties faced by Bachelor Degree students and the possible causal factors of these difficulties while speaking English as a foreign language. In this study, the researcher applied two qualitative approaches: open-ended questionnaire and semi-structured interview as a research tool to collect data. 10 students from the Faculty of Digital Engineering at the University of Narxoz were invited to participate for both interview and questionnaire. The collected data were analyzed through thematic analysis in terms of two major categories: challenges and causes which were divided into four subcategories of broad terms. Moreover, the study attempted to reveal some ideas and ways of solving these speaking difficulties suggested by students themselves. The findings found out the most common speaking difficulties which were divided into linguistic, personal and social problems , while teacher and teaching, course content, poor schooling and classroom environment were found to be the primary causes of speaking deficiency. The most common ideas to improve speaking skills and to overcome their language barriers, students were advised to attend language courses or to be actively involved in classes at the university as well as to do more self-study work. As regards suggestions for teachers, they were recommended to changes their current methods to more effective and to more practical ways of teaching. Also, students wished that their educators focus on more practice of oral production which can be provided in form of different competitive games and activities.