3. Articles and Papers

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 364
 • Item
  COUNTERINTUITIVE QUESTIONS IN SCIENCE AND MATHEMATICS
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Ateybekova M.
  Abstract Nowadays intuition continues to be of great interest to mathematics and science educators. The use of counterintuitive questions in math lessons is one way to captivate, interest, motivate, and stimulate intellectual development of teenage students. Additional benefits to students include opportunities for: metacognition, critical thinking, discovery learning, connections to real-life applications and history. These questions make students aware of the inadequacies of their own thinking by exposing them to situations whose outcomes are inconsistent with what they would expect. We hope that by using such problems in the classroom, teachers will increase students' interest in mathematics. The purpose of this article was to develop a theoretical model for the use of counterintuitive examples in mathematics at the school students.
 • Item
  INTEGRATED EDUCATION IN MATH AND COMPUTER SCIENCE
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Duisenova G.; Ibrakhimova T.
  Abstract The given article deals with the essence of the integrated lessons and their value in the modern educational process. The necessity to conduct the integrated lessons is shown on the basis of concrete examples. Characteristics of the structure of the integrated lessons are revealed in the article. In today's information society, the ability to use modern information technology is equivalent to the necessary reading and writing skills for every member of society. Accordingly, the key task is the formation of the information culture of students, that is, to teach them to effectively use information in everyday life, developing the skills of searching, analyzing, processing, storing and disseminating information. This article shows the benefits of using integrated lessons. In addition to engaging students in an appropriate curriculum, encouraging students to discover the connections between mathematics and science helps show students why learning mathematics is valuable. Opportunities for the comprehensive teaching of mathematics and computer science were identified.
 • Item
  INVOLVING YOUNG PEOPLE IN SECONDARY SCHOOL: INCREASING INTEREST IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Saidualieva A.
  Abstract The article considers the reasons for the decline in the level of students' interest in learning a foreign language. The relevance of this article lies in the problem of modern youth - low interest and lack of demand for educational activities during the educational process. The aim of the work is to increase the interest of students in learning a foreign language. Training works best when young people can focus deeply on several things at the same time; when they see a clear goal in the learning activities; and when they play an active role, they jointly design, interpret, apply, understand and connect. To successfully engage young people in education, students must be able to do more than just be participants. Young people need to be active and develop critical thinking. Research methods: comparison and search of materials, analysis, and study of thematic literature.
 • Item
  МЕКТЕП ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫНДАҒЫ САЛУ ЕСЕПТЕРІ
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2020) Қайнарбай Н.
  Мақалада салу есептерінің деңгейлері: талдау, зерттеу, салу, дәлелдеу бөлімдері толығымен ашылып, талданады. Салу есептері оқушылардың ойлау қабілетін, математикалық ойлауын қалыптастырып, дамытады. Есеп шығару барысында әрбір кезеңді бөліп, қандай маңызға ие екенін көрсеттік. Салу есептері 7-8 сынып оқушыларына соңғы тоқсанда оқылады. Бірақ оқушыларға түсінікті тиімді, білімін толықтыруға жеңіл әдіс – тәсіл таңдалмауы, геометрия пәніне арналған оқулықтардағы тапсырмалардың аталған тақырыпқа аз берілуі. Мектеп математика мұғалімдерінен жіне 7-8 оқушыларынан салу есептеріне байланысты әңгіме-сауалнама алу алынды. Сауалнама нәтижесінде қорытынды жасалып, мысал-есеп алып әр бөлімді бөліп, есеп шығару барысында маңызын көрсеттік. Сауалнамадан оқушылардың салу есептерінің шығару жолдарының бөліктерін білмейтінін байқасақ болады. Салу есептерін шешудегі мақсат: берілген құралдар арқылы керекті фигураны салу. Мұғалімдердің пікірінше салу есептеріне жеткілікті көңіл бөлінбейді, оқулықта қосымша есептер болу керек, деңгейлері күрделі болған соң, оқу жоспарына қосымша сабақтар қосылу керек және салу есептеріне байланысты үйірме ашылу керек деп есептейтінін көрсек болады.
 • Item
  ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ФУНКЦИОНАЛДЫ СТИЛЬДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ
  (Global Trends and Values in Education, 2020) Кубесова М.Е.
  Түйіндеме. Мақалада функционалды стиль терминіне ғылыми зерттеулер нәтижесінде шыққан анықтамалар, тұжырымдар ұсынылады. Қазақ тіл біліміндегі ғылыми зерттеулердің нысанына айналған функционалды стильдердің зерттелуіне, жіктелуіне, топтастырылуына, қалыптасуына, дамуына ғылыми шолу жасалып, ерекшеліктері көрсетіліп, тұжырымдар жасалынады. Функционалды стильдердің көптеген мәселелері зерттеу нысанына алынып, стильдік ерекшеліктері ескеріледі. Қазан төңкерісіне дейінгі баспасөз тілін, кеңес дәуіріндегі баспасөз тілін, қазіргі кезеңдегі баспасөздің, радио-теледидар тілін, қазақ ауызекі сөйлеу тілін, ресми тілін, ғылыми тілін, көркем әдебиет тілін жан-жақты зерттеп, түрлі аспектіден қараған ғалымдар тобы жүйеленіп ұсынылады.
 • Item
  МҰХТАР ӘУЕЗОВТЫҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАНЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ЭТНОМЕДИЦИНАЛЫҚ ЛЕКСИКА: ҚЫЗМЕТІ МЕН АУДАРМАДА БЕРІЛУ ТӘСІЛДЕРІ
  (Global Trends and Values in Education, 2020) Боранкулова Б.Е.
  Түйіндеме. Мақаланың мақсаты - романдағы халықтың медицина лексикасының қызметін анықтап, оның ағылшын және орыс тілдеріндегі аудармасының берілу тәсілдеріне салыстырмалы талдау жасау. Тіл білімі маманы Қ. Ғабитханұлы американдық ғалым, лекикограф Уилфред Джон Фанктың «Word Origins and Their Romantic Stories» атты еңбегіне сүйене келіп, оның тіл мен мәдениет байланысы туралы айтқан мына бір үзіндісін келтіреді: «Тілдегі лексика құдды айна тәрізді, ол арқылы бір ұлттың өткен өмірімен танысуға болады». Сол сияқты халық медицина лексикасы ұлттың тарихымен, оның материалдық мәдениетінің дамуымен тікелей байланысты. Жұмыс барысында Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясындағы халықтық медицинаға қатысты лексика жинақталып, анықталған медицинаға қатысты сөздер мен сөз тіркестеріне тарихи-этимологиялық және лексико-семантикалық талдау жасалды. Сонымен қатар, романдағы этномедициналық лексиканың қызметі қарастылырып, олардың ағылшын және орыс тілдеріндегі аударма нұсқаларын аудармашылық паралельдік салыстыру арқылы қолданылған аударылу тәсілдері мен аударма сәйкестіктері зерделенді. Зерттеу нәтижесінде автор романында медициналық лексика халықтың дінинанымдары мен әдеп-ғұрыптары байланысты емдеу түрлеріне (жел үшық, үшкіру, дем алу, қасида оқу), адамның белгілі бір сәттегі психологиялық күйі-қалпын дәл беру үшін метафораланған медициналық лексиканың қолданғаны анықталды. Романдағы халықтық медициналық лексиканы ағылшын және орыс тіліне аудару кезінде транслитерация, сипаттамалы аударма арқылы берілген.
 • Item
  АБАЙДЫҢ РУХАНИ МҰРАСЫ: ӨЛЕҢДЕРІ МЕН ҚАРАСӨЗДЕРІ
  (Global Trends and Values in Education, 2020) Касимова А.Д.
  Түйіндеме. Абайдың рухани мұрасы: өлеңдері мен қарасөздері жайлы зерделеген өз ойларым мен зерттеушілік-ізденімдік тұжырымдарым талқыға салынды. Ақын қара сөздерінің адамгершілік, еңбек, білім алу, т.б. толғамды түйіндері мен философиялық көзқарастарына талдаулар жасалды. Қазақ елінің өміріндегі кемшіл тұстарды айқындай көрсетіп, адам бойындағы жаман қасиеттерді жіпке тізіп, осыдан жиреніңдер деп өсиет еткен бабамыздың еркін ойлары мен өлеңдерінің зерттеулерде көп айтыла бермейтін аспектілерін талдауға қадамдар жасалды. Зерттеуші ғалымдардың Абай шығармалары туралы пікірлері салыстырыла зерделеніп, сілтемеге алына отырып, өзіндік пікірлермен синтезделіп отырды. Жас зерттеуші ретінде жұмысымызда ақынның талданған әрбір өлеңінің жаңа қырларын ашуға және өзіндік пайымдаулар тұрғысынан келуге, тұжырымдар бекітуге мол талпыныс жасалды.
 • Item
  EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF STRATEGIES TO FOSTER CRITICAL THINKING SKILLS IN ONLINE EDUCATION
  (Global Trends and Values in Education, 2020) Junisbayeva S.; Smakova K.
  The significance of critical thinking skills is highly recognized in foreign language teaching worldwide and in the Kazakhstani state curriculum of secondary education as well. However, the COVID-19 crisis obliged most educational institutions to adopt an online form of instruction, which is new for most teachers. Thus, this study analyses the Kazakhstani EFL teachers’ perceptions of fostering critical thinking strategies in online teaching during the pandemics with the aim of investigating how EFL teachers view the core concepts of critical thinking skills and the strategies implemented during online lessons. Employing semi-structured interviews, qualitative data were collected from ten nonrandomly selected EFL teachers. The findings reveal that teachers are aware of the core concepts of critical thinking skills and the strategies that can be adapted and implemented online. However, while using certain strategies to develop critical thinking skills, teachers encounter challenges that require greater support to overcome.
 • Item
  THE ROLE OF READING IN THE DEVELOPMENT OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ WRITING SKILLS
  (Global Trends and Values in Education, 2020) Shakerbekova A.; Tulepova S.
  The aim of the article is to describe the role of reading in improving the EFL (English as a Foreign Language) learners’ writing skills. The attempt is made to analyze the relationship between writing and reading in the process of learning a foreign language and particularly to highlight the importance of reading in the development of writing skills. The article suggests a systematic review of the scientific literature related to incorporating reading into the process of writing skills development. Additionally, the paper identifies strengths and weaknesses of this approach that should be taken into consideration by teachers in their writing classrooms.
 • Item
  L1 LITERACY IN KAZAKHSTAN AND ITS EFFECT ON L2 ENGLISH ACADEMIC LITERACY
  (Global Trends and Values in Education, 2020) Dimitriou K.; Omurzakova D.; Narymbetova K.
  As foreign language universities are becoming ever-more common, the issue of secondlanguage tertiary literacy has come to the forefront. The linguistic demands of such universities on new students are very challenging. Though freshmen can pass international language exams in English, the literacy skills that are most important to tertiary success are those developed in their first language. However, it is becoming more widely known that most Central Asian post-Soviet education systems do little to develop such literacy. It would be of great interest to understand the experiences of students who were going through this difficult tertiary literacy process. Our exploratory ethnographic study investigated students’ linguistic and schooling backgrounds, their development of writing skills, and their literacy metalanguage, to try and ascertain the effect of their first-language literacy on their progress. Therefore, we investigated a Foundation level English-language writing class, the experiences of its teacher, and six of its students, in a Kazakhstan university. Our findings show that literacy practices in the high schools of Central Asia seem to be deficient both in the quality of literacy teaching and in the culture of literacy, namely critical thinking and metacognition. These have had demonstrable effects on students’ literacy acquisition.
 • Item
  TEACHERS’ PERCEPTIONS ON THE EFFECTIVENESS OF MAKATON IN A NURSERY CLASSROOM
  (Global Trends and Values in Education, 2020) Sin A.
  The present study examined teachers’ perspectives of a visual support based language teaching tool ‘Makaton’ for preschool students in early years classrooms. Despite being used worldwide, only a few studies on Makaton as a tool to support spoken English in preschool education were conducted. This paper focuses on a study of Makaton being used at a school in the capital of Kazakhstan where students learn English as a foreign language. The qualitative case study drawing on data from class observations and interviews with teachers focused on the extent to which teachers believe this tool facilitates the development of basic functional English for EY learners. This paper will share results which reveal teacher perceptions of the positive benefits Makaton has on the development of language for ESL students and challenges in using this tool in an EY environment. The results are useful for EY pedagogues who are interested in exploring alternative methods to support preschool English learners. It is also a novelty study as Makaton is not widely used and there has not been any research done on Makaton as an ESL teaching tool in the context of Kazakhstani EY education. Therefore, this paper aims to stimulate dialogue on the use of Makaton in the local context.
 • Item
  ЦИФPЛAНДЫPУ ЖAҒДAЙЫНДA БIЛIМ БEРУДIҢ 8-СЫНЫП ГЕОМЕТРИЯСЫН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Bаzаrbекоvа D.
  Аңдатпа. Осы тақырыпта цифрландыру аясында ортанғы сыныптарда геометрия пәніне талдау жүргізіп, дайарлаудың керекті әдістерін пайдалану керектілігі теориялық тұрғыда көрсетілген. Цифрландырудың қиын тұстары білім беру саласында болуы мүмкін. Математика сабақтарында скаляр шамаларды тиімді шешу жолдары қарастырылған. Ақпараттық технологияларда геометриялық жүйенің тиімділігі көрсетілген. Қандайда бір есептерді түрлі формулалармен шешу жолдары нақтыланған. Ғылыми калькулятормен қалай дұрыс жұмыс жасау керек екендігі баяндалған. Кез келген тақырыпты оқытқанда басқа геометриялық фигураларды және оларға сәйкес скалярларды пайдаланып есептер құрастыруға және шешуге болады. Сонымен қатар, әртүрлі математикалық модельдерді қолдана отырып, мәселені әртүрлі тәсілдермен шешу мүмкіндігін атап, өту маңыздығын арттыру бағыты нақты баяндалған. Пайдаланылған әдебиеттер де дәлме дәл көрсетілген.
 • Item
  ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ ТІЛДІК ТҰЛҒА: КАТЕГОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Жолшаева М.С.; Балтамуратова Ж.А.
  Аңдатпа. Мақалада соңғы жылдары тіл ғылымындағы зерттеулерде қолданылып жүрген «эпистолярлық тілдік тұлға» тіркесінің терминдік статусына байланысты сұрақтар көтеріледі. Ғалымдардың тілдік тұлға феноменін зерттеудегі өзіндік концепциялары, соның ішінде тілдік тұлға типологиясын жасауда ескеретін критерийлердің түрліше болып келуіне орай тілдік тұлғаны топтастырудағы көзқарастары тіл ғылымының салаларына байланысты салыстыра қарастырылды. Эпистолярлық тілдік тұлғаны қарастыру барысында ескерілетін лингвистикалық және экстралингвистикалық факторларға, эпистолярлық қарым-қатынас аясындағы автор образы және оның мәтінде тілдік көрініс табуының ерекшеліктеріне талдау жасалады. А.В.Курьяновичтің эпистолярлық тілдік тұлғаға берген анықтамасына сүйене отырып, эпистолярлық тілдік тұлғаның категориялық және типологиялық ерекшеліктері анықталады. Талдау материалы ретінде Халық қаһарманы, жазушы Бауыржан Момышұлының М.Ғабдулин, М.Әуезов, М.Әбдіхалықовқа жазған хаттары негізге алынды.
 • Item
  ФРАЗЕОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА КОГНИТИВТІКОММУНИКАТИВТІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Мереева Ә.
  Аңдатпа. Мақала қазақ фразеологиялық жүйесін оқытудың когнитивті және коммуникативті әдіс-тәсілін анықтауға бағытталған. Қазақ фразеологиясының типологиялық және лексика-семантикалық сипаты, фразеологизмдердің функционалды - стилистикалық жіктелімі және прагматикалық сипаты туралы анықтамалар бере келе, когнитивті сипаттары қарастырылады. Зерттеу жұмысының қорытындысы ретінде мектепте фразеологизмдерді оқытудың когнитивті-коммуникативті моделін жүзеге асыру бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелерін талдау жұмыстары ұсынылып, алдыға қойылған мәселелерді шешудің тиімді жолдары анықталады. Тіл білімінің лингвистикалық саласынан бастау алатын когнитивті сала мен когнитивті саланы белгілі бір тақырыпты меңгеруде қолдану бүгінгі таңда креативті жолдардың бірі саналады. Мақала қазақ тіліндегі фразеологизм тақырыбын когнитивтікоммуникативті әдістерге салу арқылы оқытудың тиімді нәтижелерін көрсетеді. Зерттеу жұмысын қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері әдістемелік көмекші құрал ретінде пайдалана алады.
 • Item
  ШЫҢҒЫС АЙТМАТОВ «ҒАСЫРДАН ДА ҰЗАҚ КҮН» РОМАНЫНДАҒЫ УАҚЫТ ПЕН КЕҢІСТІК КАТЕГОРИЯСЫ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Ізбай І.Ө.
  Аңдатпа. Мақалада қырғыз халқының жазушысы Шыңғыс Айтматовтың алғашқы туындыларының бірі «Ғасырдан да ұзақ күн» романы мен хронотоп мәселесі қарастырылды. Қазақ прозасындағы көркем уақыт пен кеңістік мәселесіндегі психологизм, кейіпкерлер әлемі, эмоциялық құбылулардың сюжет динамикасына әсері сөз болып, авторлық баяндауға ден қойылды. Көркем кеңістік пен уақыт байланысы күрделі сипат алған Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» романы талданды. Әдеби көркем туындыда кеңістік пен уақыт белгілері, оның сипатын беретін негізгі элементтер түр-түрге бөлініп шығарма құрылымын құрайды. Мақалада олардың арасындағы байланыс пен алшақтық, бірігуі мен бөлінуінің автор қолданысындағы көрінісі қарастырылды. «Боранды бекет» аталып кеткен Ш. Айтматовтың шығармасындағы сюжеттік құрылымында маңызды рөл атқарған уақыт және кеңістік категориясының түрлеріне кеңірек тоқталып, романнан үзінді мысалдармен дәйектелді.
 • Item
  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ УЧЕНИКОМ И УЧИТЕЛЕМ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Орынбекова А.А
  Аннотация. В данной статье описывается методика организации взаимодействия между учениками и учителем на уроке математики. Рассматривается такой метод организации как взаимодействие учителя и ученика. Одним из способов взаимодействия является самостоятельная работа, а также ее ключевые аспекты, позволяющие более эффективно проводить организацию преподавательской деятельности. В качестве примера была рассмотрена средняя школа, учителя которой активно применяют приемы организаторского взаимодействия учителя и учеников. Был рассмотрен пример показательного урока, на котором учитель взаимодействует с учениками посредством опроса. Вследствии такого опроса учитель определяет уровень знаний учеников для построения эффективного плана урока. Для учеников же такой опрос служит одним из способов повторения пройденного и подготовкой к новому материалу. Также для статистики ученики всей школы участвуют в опросе, нравится ли им заниматься математикой. Данные записываются в виде диаграммы и впоследствии выдвигаются соответствующие выводы.
 • Item
  ЖҰМАБАЙ ШАШТАЙҰЛЫ ПОВЕСТЕРІНДЕГІ ӘЙЕЛДЕР БЕЙНЕСІ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Нұрбану К.
  Аңдатпа. Мақалада жазушы Жұмабай Шаштайұлының шығармаларындағы әйелдер образына талдау жасалды. «Аспанқора повесіндегі Ханымкүл образы мен Мағжан Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» әңгімесіндегі Шолпанның образына салыстырмалы талдау жасалып, образдардың типологиялық ерекшеліктері, жасалу жолдары анықталды, кейіпкер характерін сомдаудағы автордың мотивтері, ұстанымы анықталды. Аталған повестегі Қаламқас образы және «Құралайдың салқыны» повесіндегі Қадірсіздің образына талдау жасалып, олардың дәстүрлі қазақ әйелдерінің келбетін сомдайтын типтік бейне екені дәлелденді.
 • Item
  SIR DERYA BÖLGESİ´NİN ETNİK OLUŞUMUNUN TARİHİ SÜRECİ (VI-XIII YY.).
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Shalbayev A.; Moldabaeva D.
  Özet. Orta Asya Türki cumhuriyetlerinin orta çağ tarihi genel Türk tarihi açısından bir bütün olarak incelenmesi önem arz etmektedir. Orta Asya bölgesinde kendi coğrafi özelliği, etnik yapısı, iktisadi üretim biçimleri ve kültürel hayatı bakımından önem arz eden ehemiyetli birkaç yöre bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Sır Derya veya Sır yöresidir. Sır Derya Havzası, eski çağlardan beri insanoğlunun yaşadığı bir bölgedir. Türklerin ata yurdu olan Orta Asya’nın can damarı mahiyetindeki Seyhun ile Ceyhun vadilerinin eski bir medeniyet merkezi olduğu kaynaklarca da ifade edilmektedir. Burası Z. V. Toğan’ın tabiriyle sadece “Kent Türkleri”nin yerleşik hayat yaşadığı bölge değil aynı zamanda, çeşitli etnik unsurlapın, kültürlerin buluştuğu ve harmanlaştığı bölgedir. Orta Asya Türk halklarının etnik yapısı incelenirken, bu meselede kendine özgü yeri ve katkısı olduğunu düşündüğümüz Sır Derya bölgesi´nin ayrıca üzerinde durulması gerektiğine inanıyoruz.a
 • Item
  БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ МӘТІН АРҚЫЛЫ МӘДЕНИТАНЫМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Әбілда Ұлбала
  Аңдатпа. Қазіргі уақытта білім беру жүйесі жаңа деңгейге көтерілді. Заман талабына сай білім беру жүйесі де өз алдына мақсат қойды. Ол өз ойы бар, барлық құзыреттіліктерді меңгерген, сауатты, психологиялық негіздерге сай білім алған, дүниетанымы кең, еркін ойлы тұлға дайындау. Соңғы уақыттарда білім беру жүйесінде білімалушылардың дүниетанымын кеңейту, таным көкжиегін дамыту мақсатында «мәденитанымдық құзыреттілік» ұғымы жиі қолданылуда. Мәдениеттанымдық құзыреттілігі қалыптасқан, жетілген тұлға әрдайым сұранысқа ие. Оқыту процесінде оқушының қабылдауына, зейініне, танымына, түсінуіне мән берілу қажет. Мәденитанымдық мәтіндер арқылы баланы оқытудың мәні өте зор. Мәтін арқылы оқушылардың мәденитанымдық құзыреттілігі қалыптасатыны мақалада дәлелденіп отыр. Оқушылардың мәтін арқылы мәденитанымдық құзыреттілігін арттырудың психологиялық негіздері мақалада тереңірек қарастырылады
 • Item
  ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАЗУ САУАТТЫЛЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУДЕ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ ДАҒДЫНЫ ДАМЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Шаимкулова Аида
  Аңдатпа. Жазуды меңгеруде үйретілетін лингвистикалық дағдының бірі – орфографиялық дағды. Орфографиялық дағды – өте күрделі үдеріс. Бұл дағды – сөздің дыбыстық құрамына, грамматикалық білімге сүйене отырып, орфограмманы тану және оған лайық ережелерді қолдана білу дағдыларын қарастырады. Мақалада жазуда орфографиялық дағдыны қалыптастыру және оны дамытуға байланысты зерттеу жүргізген ғалымдардың еңбектеріне жалпы шолу жасалады. Білім беру үдерісінде орфографиялық дағдының алатын орны мен маңыздылығы туралы сөз қозғай отырып, орфографиялық дағдыны дамытуға арналған дәстүрлі жүйеге негізделген, әрі цифрлық оқыту бағдарламалары арқылы түзілген тапсырмалар жиынтығы ұсынылған.