3. Articles and Papers

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 227
 • Item
  ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ СӘУЛЕТТІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕҢІСТІГІНЕ БІРЛЕСУІ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Қайдаров А.Ш.
  Бұл мақалада бүгінгі таңда кəсіби архитекторлар арасында архитектурада технологияларды зерттеуге жəне дамытуға бағытталған көпшілікке танымал зерттеулер қарастырылады. Сəулет саласындағы цифрлық технологияның рөлі қандай? Цифрлық технологиялардың көмегімен құрылған сəулет автоматты түрде цифрланады деп айтуға бола ма? Осы ұғымдардың шекаралары бұлыңғыр, əркім оларды өз бетімен түсінеді. Сондықтан, цифрлық архитектураны анықтау жəне оның мүмкін бағыттарын жіктеу ұсынылады. Қазіргі заманғы үй тұжырымдамасы интерьер дизайнын ғана емес, сонымен қатар сауатты ұйымдастырылған ішкі кеңістікті жəне тұрмыстық техниканың əр алуан түрін де қамтиды. Толық үй - бірінші кезекте сүйікті үйде жайлы демалыс жасауға мүмкіндік беретін ыңғайлы тіршілік ортасы. Нəтижесінде пəтерлер мен коттедждердің инженерлік жабдықтары күрделене түсуде, ал бұл ортаны қалыптастыруға тартылған аспаптар саны өсіп келеді. Барлық жүйелерді хост арқылы басқару ыңғайсыз жəне қауіпті. «Ақылды үй» интеграцияланған басқару жүйесі бұл мəселені шешу үшін барлық қарапайым жұмыстарды орындай алады.
 • Item
  РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ С ПОМОЩЬЮ STEM ОБРАЗОВАНИЯ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Муқанова М.А.
  Қазір технологияның дамыған ғасыры, жаңа инновациялар мен роботтардың, жасанды интеллект зерттеліп жатқан ғасыр. Бұл уақытта балаларды дəстүрлі білім беру немесе репродуктивтік білім беру арқылы оқыту мүмкін емес, ол оңтайсыз болып табылады. Қазіргі педагогика негізі баланы оқыту емес, оны дұрыс оқуға үйрету болып табылады. Балалардың сабаққа деген қызығушылығын ояту керек, қызығушылық танытқан оқушы, сабақ тақырыбын біле сала, ол тақырыпқа байланысты ақпараттың бəрін ізденуі, қызығуы арқасында бəрін оқығысы келетін болады. Үздік мұғалім, үйрететін адам емес, ол мотиватор болуы керек. STEM бойынша білім берудің негізінде, оқушыларды қосымша ынталандыратын, жаратылыстану-математика пəндерінің интеграциясы жатыр. Заман талабына сай, оқушы бойындағы функционалдық сауаттылық қабілеттерін дамыту, келтірілген əдіс бойынша жүзе асырылады.
 • Item
  THE DEVELOPMENT OF EDUCATION METHODS OF ELECTRODYNAMICS DISCIPLINE IN HIGHER EDUCATION
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018)
  The article deals with the methodology and system of teaching physics in higher educational institutions such as the difficulties in teaching the section of electrodynamics. The factors that contribute to the emergence of these problems are described. New technologies in the teaching of physics, methods of physics and theory, and methods used are considered. On the issues of developmental learning in electrodynamics, we study: logical, theoretical, scientific and technical, dialectical thinking. This article describes the definition of electrical phenomena of nature, its understanding by students and application. In connection with the fact that the student does not understand the program of the first year and complicates the process of training mentors in the process of training, the problem of preparation in the section of electrodynamics is considered to be actual at the university. At present it is impossible to become a competent specialist, until new effective methods are applied. The aim of the students is to study an in-depth of electrodynamics.
 • Item
  HOUSE PRICE PREDICTION
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Meiramov D.
  Abstract. In statistics, the important thing is to measure, determine and predict values using existing data. In this thesis, using SAS tool, we will first recognize correlation analysis, precisely for what it is used, how can be calculated and see it on practice. We will touch on regression and how to predict price using other parameters, also take a look on multiple regression on practice.
 • Item
  CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS FOR OXYGEN CONSUMPTION PREDICTION
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Zhelal K.
  Abstract. In this thesis, we will practice correlation and regression analysis for oxygen consumption with the help of other variables, such as: Run Time, Age, Weight, Run Pulse, Rest Pulse, Maximum Pulse and Performance. Also we will predict Oxygen Consumption using given variables.
 • Item
  Impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property Rights
  (2020 International Young Scholars Workshop, 2020) Niteesh K.U.; Mahak R.
  Abstract. Artificial Intelligence which seemed to be a distant dream at some point has now come out of the science fiction movies to our reality and has gathered momentum over past few years and has led to many developments in almost all the sectors. No sector will remain untouched by artificial intelligence and Intellectual Property Rights too will not be an exception to the same. The impact of Artificial Intelligence in the field of Intellectual Property Rights will be two ways, on one hand Artificial Intelligence will prove to be an asset in the areas of patent and patent search tools, accurate and timely research, providing a mechanism to sort out inventions and ideas and provide with a mechanism to the innovator on the patents already existing similar to his idea and many other things but on the other hand the Artificial Intelligence might also prove to be a threat to innovation and creativity which is the heart and soul of Intellectual Property Rights. The research paper will discuss in detail about the impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property Rights, the pros and cons of Artificial Intelligence on creativity and innovation1 in IPR and will also deal with the future scope of Artificial Intelligence in Intellectual Property Rights.
 • Item
  Applying machine learning models for predicting forest fires in Australia and the influence of weather on the spread of fires based on satellite and weather forecast data
  (2020 International Young Scholars Workshop, 2020) Meraliyev B.; Kongratbayev K.
  Abstract What shall we expect from the year 2020? The coronavirus pandemic is not the worst thing that humanity can face in the near future. According to the observations of the scientists, in March, 2020, the planet temperature warmed up to the record-high level. Also, the temperature of the world’s oceans exceeded its average temperatures by 80%, and prognosis of the meteorological observations is not good. The warming seas had already led to catastrophic disaster. The average temperature increase can also lead to hurricanes, drought, invasion of locusts and, the worst, to forest fires. Natural disasters lead to loss of life, destruction of properties and infrastructure, loss of animal natural habitats, displacement of humans. And the results of these all lead to humanitarian catastrophes, including social and economic. The situations related to the nature are always very serious, as the whole world is involved. This is like butterfly effect, i.e., the natural disaster in Australia affect the economic and ecologic situation in USA and England. Taking the Australia, they faced problem that cannot be avoided. Nevertheless, the world can be prepared and prevent from the huge disasters. The forecasting of forest fires can really be helpful, as well as the inquiry of the weather impact on fires. The current paper is focused on the study of fire forecasting and weather influence on fire. The relevance of the study is important, as the global warming and human caused fires are increasing and there is a trend that Australia’s fires became more dangerous and longer lasting. The artificial intelligence, particularly machine learning algorithms, can help to make appropriate calculations and predictions to safe the ecosystem and human lives. According to the preliminary research results we acquire; in-depth multidimensional analysis confirms almost 100 percent dependence of bushfires on the weather conditions. Using the machine learning algorithms, it would be possible to predict the time and positioning of inflammation source.
 • Item
  Прогнозирование уровня информационной безопасности в предприятии
  (2020 International Young Scholars Workshop, 2020) Хашимова Д.
  Аннотация. В данной работе оценен потенциал машинного обучения для обнаружения вторжений на уровне приложений, с использованием параметров DDoS-атаки, Атаки межсайтового скриптинга (XSS) и SQL-инъекций. Результат, отражающий этот вопрос, будет представлен в виде набора классификаторов, способных идентифицировать вредоносные полезные данные, и какие функции дадут хорошие показатели результата для принятия решения, является ли ввод вредоносным или безвредным.
 • Item
  Competitive Landscape Shift: When does a competitor matter?
  (2020 International Young Scholars, 2020) Kamzabek T.
  Abstract This research broadens the Strategic Entrepreneurship construct. This research aims to clarify the relationship between strategic and entrepreneurial activities with competitive landscape changes by questioning is the firm limited to the current boundary of competition? By integrating the competitive dynamics and multimarket competition theory, the study finds the correlative relationship between Strategic Entrepreneurship activities with competitive landscape shifts. The study found that explorative activities do not have any commonalities with traditional competitors. Also, the high involvement competitive tension with rival causes the firm to go beyond its current landscape, which enables the incumbent firm to increase the market commonality with new competitors and traditional competitors. The research also looking for the anomalies that emerged within the process of it and give several explanations for that. By analyzing the M&A history (between 1995 - 2019) of big players in the consumer goods industry which has a similar core (Procter & Gamble and Unilever) I found the support to the hypothesis.
 • Item
  ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Аружан С.Р.
  Abstract. This article will map the legal challenges posed by artificial intelligence (AI) in personal data. Artificial intelligence is the subject of widespread controversy, with growing concern over the unification of anonymized data. Also, the article reviewed and analyzed the Cambridge Analytica case, which indicates the impact of rapidly developing Internet technologies on the political situation with the help of user data. Which allow to manage the interests, preferences and manipulation of a person, where they can bring information in a different form. The reason was the lack of an appropriate legal basis or a flaw in the law. Therefore, it is necessary to develop a legal framework that will help significantly restrict the activities of companies such as Cambridge Analytica, and exclude the possibility of uncontrolled use of personal data on social networks around the world.
 • Item
  THE LACK OF GAMIFICATION METHODS IN E-LEARNING
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Alimanova M.; Karazhan B.
  E-learning is rapidly growing as an essential part of our life due to the pandemic. The lack of involvement and motivation within students during lessons is the main weakness of distance learning. Due to engagement issues at online conversations, students often do not attend classes or tend to mute lessons on the hardware level. Ignoring these problems can cause a decline in the level of education and the emergence of untrained personnel. This article discusses problems of E-Learning such as the lack of motivation and involvement, then examines the need for research on gamification in education that would be one of the solutions to these problems. Also, it considers the method of using virtual reality in education as a possible solution. The article aims to analyze these issues and appropriate studies on this subject to identify the lack of proper research on gamification in education. The majority of the proposed researches were conducted at the pre-pandemic time. Therefore, this field requires researches to identify new methods of the learning process that would be applicable in the modern world of online education.
 • Item
  ARTIFICIALLY INTELLIGENT CONVERSATIONAL CHATBOTS: MAIN TYPES, PROGRAMMING ISSUES, AND POSSIBLE SOLUTIONS
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Momonov G.
  Abstract In recent years, artificially intelligent (AI) conversational chatbots have become widely used and proved to be a practical and effective support tool in many areas. Advances in machine learning and neural networks have made such proliferation of AI chatbots possible, yet there are still many programming issues and challenges in developing chatbots for various specific domains of human activity. This paper reviews types of artificially intelligent conversational chatbots and programming issues associated with each type. The following main types of chatbots are discussed: 1) script-based chatbots, 2) database-based chatbots, and 3) natural language processing-based chatbots. Key programming challenges in creating chatbots and existing solutions are reviewed.
 • Item
  THE BENEFITS OF USING SOCIAL NETWORKS FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN COLLEGE
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Sarzhanova G.B.; Buketov E.A.; Kultemir G.K.
  Abstract This article discusses the benefits of using social networks for foreign language teaching in college. The purpose of the article is to provide theoretical justification and scientific and methodological development of an effective model for the integration of Internet technologies in order to organize independent work of college students. In modern society, knowledge of the English language plays an increasingly important role, which provides an opportunity to join the world culture, use the resources of the Internet in their work, as well as work with information and communication technologies (ICT) and use multimedia learning methods. Therefore, it is so important to improve the methodology of using computer information technologies in teaching English. Based on the research materials, it can be concluded that using social networking sites in college increases motivation to learn a foreign language, give an opportunity to communicate with a large number of people, including many native speakers, helps to use audio, video and text materials in English in a single environment.
 • Item
  О ЛОКАЛЬНОЙ МОНОТОННОСТИ ОДНОМЕСТНЫХ ФУНКЦИЙ ОПРЕДЕЛИМЫХ В КОНЕЧНО ПРОСТЕГАННЫХ УПОРЯДОЧЕННЫХ СТРУКТУРАХ
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Вербовский В.В
  Аннотация. Как было доказано Б. Кулпешовым, любое сечение в слабо о-минимальной структуре может иметь максимум два расширения до полных типов, причем множества всех реализаций этих типов являются выпуклыми в любых элементарных расширениях. В данной статье мы обобщаем понятие слабой о-минимальности и получаем следующее понятие n-стеганых структур: линейно упорядоченная структура называется n -стеганой, если любое сечение имеет не более n расширений до полного типов. Обратите внимание, что мы здесь опускаем условие, что множество всех реализаций типа должно быть выпуклым. В этой статье мы исследуем свойство локальной монотонности для одноместных функций, определимых в конечно простеганных структурах..
 • Item
  ОБЗОР УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИИ
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Атымтаева Л. ; Баймуратов О. ; Хашимова Д.А.
  Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа по выявлению групп угроз, специфичных для инфраструктуры и систем предприятии которое является одним из основных этапов в прогнозировании. Рассмотрены состояние информационной безопасности на предприятиях, проанализированы квалификации угроз безопасности и методов классификации, основанные на методах атак и на воздействии угроз. Оценены угрозы по безопасному использованию Интернета и взламыванию сайтов, краж данных, атакам фишинга и социальной инженерии; выявление угроз безопасности облачных вычислений, которые встречаются в интернет сетях предприятии. Изучены преимущества и недостатки Файрвол веб-приложений (WAF), который применяются для защиты атак, такие как DDoS-атаки, SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS), и др. Представлены работы для обеспечения защиты с применением искусственного интеллекта и машинного обучения.
 • Item
  ANALYZE AND DEVELOPMENT SYSTEM WITH MULTIPLE BIOMETRIC IDENTIFICATION
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Baimuratov O. ; Dadakhanov Sh.
  Abstract. Cause of a rapid increase in technological development, increasing identity theft, consumer fraud, the threat to personal data is also increasing every day. Methods developed earlier to ensure personal the information from the thefts was not effective and safe. Biometrics were introduced when it was needed technology for more efficient security of personal information. Old-fashioned traditional approaches like Personal identification number (PIN), passwords, keys, login ID can be forgotten, stolen or lost. In biometric authentication system, user may not remember any passwords or carry any keys. As people they recognize each other by the physical appearance and behavioral characteristics that biometric systems use physical characteristics, such as fingerprints, facial recognition, voice recognition, in order to distinguish between the actual user and scammer. In order to increase safety in 2005, biometric identification methods were developed government and business sectors, but today it has reached almost all private sectors as Banking, Finance, home security and protection, healthcare, business security and security etc. Since biometric samples and templates of a biometric system having one biometric character to detect and the user can be replaced and duplicated, the new idea of merging multiple biometric identification technologies has so-called multimodal biometric recognition systems have been introduced that use two or more biometric data characteristics of the individual that can be identified as a real user or not.
 • Item
  RFID TECHNOLOGY AS A PART OF MONITORING SYSTEMS
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Baimuratov O. ; Mamatnabiyev Zh. ; Dadakhanov Sh. ; Berlikozha B.
  Abstract. The Internet of Things (IoT) technologies are getting more popular and being implemented as a solution for many relevant problems in information technology purposing low-costed, secure, and controlled remotely systems. Radio Frequency Identification (RFID) system is used as a type of IoT technology, which has three basic parts: tags, reader and system that manages tag identification (ID) number and its real time location. RFID systems are used in financial institutions, healthcare industry, mobile phones, cars, supply chain management, smart retails, smart house, object localization, security systems and various types of applications for positioning, managing people, assets, and inventory. This paper discusses performances of RFID technologies that use passive tags. Role of RFID technologies in monitoring systems and system architecture are reviewed and compared. Significance of RFID technologies and challenges are also considered for future works.
 • Item
  ANALYSIS OF QUANTUM CRYPTOGRAPHY AND TECHNOLOGIES IN INDUSTRIES
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Habiburahman Sh.; Baimuratov O. ; Abdinurova N.
  Abstract. In today’s connected world it’s crucial to make sure telecommunication is not a risk. Eavesdroppers will always find a way to attack and harm big companies systems or governmental databases. It’s very important to find the best possible way to keep our services safe. Quantum cryptography is one the best way since it’s based on rules of quantum physics. In this paper we are going to analyse the best solutions, protocols and different aspects of encryption. Real life implementations by different IT companies and investors will also be included in this paper. Weakness and pros always exist in every system and it’s impossible to indicate the system we are proposing is not breakable but it’s going to be the best possible solution for now. Why? It’s going to be discussed in later sections.
 • Item
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БАНКА В ОТКРЫТУЮ ЭКОСИСТЕМУ API
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Жолдасов Б.К. ; Рысмендеева Г.С.
  Аннотация. Работа посвящена преобразованию банка в открытую экосистему API. В статье будет рассматриваться факторы внедрения открытой экосистемы API в банки, связанные с этим возможности и банковской отрасли и описываются успешные API стратегии.
 • Item
  COMPUTER ANALYSIS OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IMAGES BY USING UNSUPERVISED MACHINE LEARNING ALGORITHM
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) Amirgaliev Y. ; Tastembekov A. ; Bertailak Sh.
  Abstract. In recent years, computer image analysis has been developing rapidly. In the field of medicine has been identified to a new level that has greatly helped for the diagnostic system. There are many information systems in the field of ophthalmology and cardiology. Advanced technologies not only accelerate the work of doctors but also help to diagnose the disease in a timely manner and prescribe the treatment. In this research paper was carried out an analysis of the machine learning algorithm using a database of tomographic images of blood vessels in the eye system. Were studied the used methods for calculating several reasons in order to select a specific model, methods for calculating its properties and advantages. The main goal of this research is that doctors can not only check the current condition of the patient’s eye but also diagnose certain diseases, such as diabetes and anemia