Proceeding of 2021 International Young Scholars' Conference

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Защита персональных данных как проблема обеспечения международной информационной безопасности
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Селеубаева А.С.
  Абстракт Қазіргі әлемде компьютерлер санының өсуі және ақпараттық жүйелерді пайдалану жылдамдығы - жалпы алғанда барлық техникалық прогресс қоғамдық өмірдің барлық салаларына әсер етті және нәтижесінде ақпараттық қоғам пайда болды. Қазіргі әлемде дербес деректерді өңдеу көлемінің өсіп келе жатқандығын ескере отырып, дербес деректер үшінші тараптардың шабуылына осал болып келеді. Заманауи ақпараттық технологиялар үнемі кеңею және даму барысында болғандықтан, дербес деректерді өңдеу қызметіне тәуелділік тек артуда. Тиісінше, деректер субъектісінің өзінің жеке деректерін заңсыз өңдеуден қорғау туралы алаңдаушылығы барған сайын тереңдей түседі. Осылайша, дербес деректерді үшінші тұлғалардың теріс пайдалануынан қорғау қазіргі таңда жеке мемлекеттер үшін де, халықаралық қауымдастық үшін де аса маңызды және өзекті мәселеге айналды. Бұл мақалада мемлекеттер мен халықаралық қауымдастықтың осы мәселені неғұрлым оңтайлы шешу жолдары және халықаралық құқыққа сәйкес дербес деректерді өңдеу мен қорғаудың заңнамалық базасы ұсынылған.
 • Item
  СИНТАКСИСТІ МЕҢГЕРТУДЕГІ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕР
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Әбдіқалиева Қ.М.
  Аңдатпа Бұл мақалада қарым-қатынасқа жағдай жасап, әрекеттесе отырып үйрету тәсілі болған интерактив әдістерінің синтаксисте қолданылуы сөз болады. Қазіргі білім беру жүйесінде даралық сипат көзделеді. Ол әрбір білім алушының даралығы, жеке мүмкіндіктері мен өз-өзін дамыту қабілеттілігінің ескерілуіне жағдай жасайды.Синтаксисті оқытуда әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалану жастардың сана-сезімі жоғары, ақыл-ой еңбегін өз бетінше атқара алатын, ауызекі сөйлеу тілін жақсы меңгерген, өз ойын заңдылықтарға сүйене отырып, жазбаша жүйелі түрде бере алатын саналы тұлға ретінде қалыптасуына себепкер болады . Осыны ескере отырып, білім алушылардың синтаксиске деген қызығушылықтарын арттыру мұғалімдер қауымына үлкен жауапкершілік жүктейді. Грамматиканың қиын да маңызды тарауы болған синтаксисті оқытуда интербелсенді әдістерді қолдану мұғалімге білімді жүйелі меңгертуіне, білімгерлердің сабаққа деген ынта-жігерін арттыруға, ой-өрісінің кеңейіп, креативтілігінің шыңдалуына әкеледі. Мақалада интерактивті әдістерді ұтымды пайдаланудың маңызы мен жолдары жан-жақты қарастырылып, оның синтаксисті оқытудағы тиімділігі сараланды. Әдіскер ғалымдардың пікірлеріне сүйене келе, жаңашыл оқыту әдістерінің синтаксистік білімді меңгертудегі дидактикалық амалдары талқыланды. Тіл білімінің синтаксис бөлімін білім алушылардың еркін меңгеріп, алған теориялық білімін практикамен ұштастыру дағдыларын ұтымды беру әдістемесі жүйеленді.
 • Item
  ANALYSIS OF KAZAKHSTAN SCIENTIFIC LIBRARY SYSTEM CATALOGING WITH MARC21
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Abubakirova A.
  Abstract This work’s aim is to analyze comparisons of international formats for Kazakhstan Scientific Library System by giving the opportunity to get records from WorldCat. For detailed parts we disclose the importance of the difference of cataloging by hand and automatically. Our task is to show the algorithm of how to get the records and optimize librarians work with using the C# and python languages. In the creation of the system by LCC cataloging we define related factors, parameters and identifies.
 • Item
  COVID-19 AND THE WHITE-COLLAR CRIMES: ANALYZING THE ECONOMIC NOSEDIVE AND THE RISE OF FINANCIAL CRIMES
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Aneja A.
  Abstract. The term White Collar crimes has been defined by Edwin Hardin Sutherland as “crimes committed by people who enjoy the high social status, great repute, and respectability in their occupation.” Such crimes are primarily influenced by the economic framework prevailing in the nation. The Covid-19 pandemic has brought to world economy at a standstill and two consecutive Covid-19 waves the Indian economy has crumbled into pieces. There has been a constant pressure on achieving business targets wherein even small-scale sales companies have started falsifying accounts, resorted to fraudulent malpractices in order to meet the financial targets. Furthermore, with huge amount to economic packages being rolled out by the government in order to stimulate the economy provides a greater opportunity for the whitecollar criminals to commit any form of financial crime. Furthermore, with increasing travel restrictions and constant closure of the offices, a necessary oversight over the business activities has been become difficult. Pursuant to the same this paper deals with a co-relational study between the Covid-19 Pandemic and increased threat of white-collar crimes in India. The paper concisely relates how factors like economic pressure and requisite opportunity created by the pandemic have become a major path for financial crimes. Furthermore, this paper in order to create a theoretical perspective features different enactments of Indian laws which discuss the discipline of these kinds of crimes. The author will at last close the article with his own ideas and suggestions to curb the growing white-collar crimes.
 • Item
  ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Елубаева Ш.A.; Бимбетов А.Б.
  Аннотация В настоящей работе исследуются вопросы правового регулирования защиты персональных данных при использовании интернет-банкинга. Авторами проанализированы как законодательные, так и подзаконные акты в этой сфере, в том числе закон РК «О персональных данных и их защите». В работе раскрыта правовая сущность персональных данных, в том числе и перечень информации, составляющие персональные данные согласно законодательству Республики Казахстан и исследованиям отечественных и зарубежных ученых. Также проведен анализ правовых способов защиты персональных данных при пользовании гражданами отечественным интернет-банкингом. В заключении авторы предложили ряд мероприятий, связанных с совершенствованием законодательства Республики Казахстан в сфере защиты персональных данных. Ключевые слова: персональные данные, защита персональных данных, банк, интернет-банкинг, информационная безопасность.
 • Item
  МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА SCRATCH АРҚЫЛЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІН ҮЙРЕТУ
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Саймасай Г.Б.; Оразов О.О.; Беккожаев Б.А.; Дауытжанова Б.А.; Көпбай М.К.; Баймуратова Г.А.
  Аңдатпа Мақала дамыған технология дәуірінде мұғалімнің білім берудегі рөлін қарастырады Цифрлық технологияның білім беруде қолданылуы жағдайына анализ жасалады. Технология жетістіктерін білім беру ісінде қолдануда «ұлттық код», ұлттық сананың жаһандық білім мен технологияға ашықтығы» ұғымдарын негізге алады. Білім беру саласында цифралық технлогияны пайдалануда негізге алынатын факторларды анықтап көрсетеді. Мектеп оқушыларына ойын-жобасы түрінде Scratch ортасында бағдарламалауды үйретудің мүмкіндіктерін қарастырады. Ойын арқылы бағдарламалау тілін үйретуде негізге алынатын педагогикалық, психологиялық әдістемелер мен баланың ортасы, дүниетанымы факторларының ғылыми теориялық, тәжірибелік негіздері көрсетіледі. Scratch арқылы ойын жасауда «ұлттық код», «ұлттық сананың жаһандық білім мен технологияға ашықтығы» көзқарасы негізге алынған. Зерттеу жұмысы «шынашақ саусақтар бағдарламалау тілін жазсын» деген концепциямен жолға шығып, балаларға кішкене жастан бастап бағдарлама тілін үйретудің өзектілігі мәселесін шешуге бағытталады.
 • Item
  SCHOOLCHILDREN’S INTELLECTUAL CAPABILITIES BEHIND THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR WORK IN MATHEMATICS
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Dametken M.
  Abstract .The article describes the importance of considering the intellectual abilities of students in the organization of extracurricular activities in mathematics. In the process of making changes or updates to the curriculum in schools, there are often obstacles to the child's adaptation. At the root of these obstacles is the failure to consider the intellectual abilities of children of all ages when developing the program. It is also based on valuable scientific studies on the subject published in the Soviet Union from 1954 to 1974 and addressing many issues in the field of education.
 • Item
  AN ANALYSIS OF PIAAC SURVEY ON KAZAKHSTAN - GENDER, LEADERSHIP, EDUCATION AND SKILLS
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Yelibay M.; Halasz G.
  Abstract This paper aims to analyse factors predicting who will occupy leadership positions in Kazakhstan, by exploring variables such as gender, skills, level of education, and family background. The skills that are referred to in this study are competencies assessed in the PIAAC survey of Kazakhstan from 2017. The author will estimate a model whether holding leadership occupations depend on gender, family background and skills, such as numeracy, literacy and the use of ICT at workplaces. In summary, a research perspective that focuses on skills in terms of what people do in work contexts can expand conclusions drawn about leadership. Research results indicate that strategic thinking which result in literacy, numeracy and ICT skills are important for leadership. The study supports existing Western research on gender, leadership, education and skills with an analysis of big data. This empirical research adds findings to the existing data from the Central Asian context, particularly to the sector of gender studies, leadership and education.
 • Item
  СУБМӘДЕНИЕТТІҢ ТІЛДІК ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ӘСЕРІ
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Дүйсебекова М.Ж.; Муслманбекова М.Н.
  Аңдатпа Мақалада субмәдениет және тілдік тұлға ұғымдарына анықтама беріледі. Тілдік тұлға – сол елдің тілі мен мәдениетін тұтынушы адам екені айтады. Н. Уәлидің «Тіл экологиясы» мақаласында бөлген тілдік тұлғаның 4 түрі көрсетіледі. Алайда қазіргі жастардың тілдік тұлғасы ең төменгі деңгейден аспай тұрғаны негізгі мәселе ретінде көтеріледі. Тілдік тұлғаға әсер етуші факторларды «микро» және «макро» деңгейдегі факторлардеп көрсетіп, әсер етуші фактордың бірі ретінде – субмәдениетті аталады. Мақалады субмәдениеттің тілдік тұлғаны қалыптастыруда қалай кері әсерін беріп жатқаны, мәдениет пен қатар жастар тіліне әсері мысалмен беріледі. Субмәдени топтардың бірінің тілдік тұлғасы ашылып, қалай әсер еткені мен әсер етуші траекториясын мақалада мысалмен анықтап көрсетеді.
 • Item
  CURRENT AND FUTURE STATE OF LOAN WORDS IN THE KAZAKH LANGUAGE
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Zhambylkyzy M.; Yessaly D. S.
  Аңдатпа Мақалада тіліміздегі кірме сөздердің игерілуі бойынша тарихи-мәдени факторлар қарастырылды. Тілімізге енген кірме сөздердің төл тілдегі мағынасымен қаншалықты үндесіп жатқандығы сараланды. Бүгінгі таңда кірме сөздер төл мағынасынан да басқа екінші бір мағынаға ие болып жатқандығы зерделенді. Өзге халықтардың тіліндегі кірме сөздер игерілген уақытта міндетті түрде сол халықтың өзіндік тіліне тән тілдік ерекшеліктері мен өрнектерімен қоса меңгерілететіндігін байқадық. Тіпті, түркі тілдері жататын түрік тілінен алынған кірме сөздер, алдымен орыс тіліне, одан кейін орыс тілінің фонетикалық ерекшелігі бойынша қазақ тіліне енген. Бірақ бұл сөздердің фонетикалық құрамы алдымен түрік тілінің төл дыбыстарынан жасалған, одан әрі түрік тілінен орыс тіліне ауысқан шақта орыс тілінің төл дыбыстары арқылы игеріліп орфографияланған. Ал, қазақ тіліне ену барысында біздің тілдің төл дыбыстарының мүлдем басшылыққа алынбағандығын байқаймыз. Кейбір араб және парсы сөздерінің лексикалық мағынасы көмескіленіп түсініксіз болып қалған. Оларды көбінесе тарихи жырларда немесе діни қисса-дастандарды кездестіріп жатамыз. Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі құрылымы жағынан бұрын-соңды құрастырылмаған ауқымды еңбек болып табылады. Себебі, қазіргі таңда кірме сөздердің түпкі мағынасын айқындап беріп қана қоймай, ол тілдік бірліктердің қай тілден және қалай енгендігін түсіндіріп, көрсетіп беретін дереккөздердің болуы аса маңызды болып табылады. Зерттеу барысында эксперименттік сауалнама жүргізілді. Соның негізінде кірме сөздердің тілімізге енудегі басты жолдары анықталды. Сауалнамада респонденттің жас ерекшелігі, жынысы және кірме сөздерге байланысты нақты сұрақтар мен өз ойын білдіруге болатын ашық сұрақтар берілді. Кірме сөздер туралы көзқарас Тәуелсіздік алғаннан соң дүниеге келген ұрпақ пен совет үкіметі кезінде туылған адамдармен бірдей дәрежеде бола алмайды. Осы себепті респонденттердің жас ерекшелігі сұралды. 659 Жынысын сұраудағы діттеген межеміз әйел адаммен ер адамның кірме сөздерді қолдану аясы және контекстері әр түрлі болып келеді. Респонденттердің көпшілігі кірме сөздердің тілімізге енуінің негізгі себептері ретінде жаһандану және саясиэкономикалық оқиғалардың үдерісінен деген тұжырымдарын көрсетті. Осы жүргізілген тәжірибенің қорытындысы бойынша жалпылама түрде кірме сөздердің бүгінгі таңдағы қолданылуын және оның өзектілігінің қаншалықты екендігін анықтадық.
 • Item
  НАЗАР ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ ЖӘНЕ ГИПЕРАКТИВТІЛІКТІҢ БҰЗЫЛУЫ БАР МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТИІМДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР (қазақ тілі пәні бойынша)
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Қанен А.
  Аңдатпа Мемлекетіміздің әрбір азаматы – ұлттық құндылық, әрбір баласы – еліміздің ертеңі екенін ескерсек, әрбір ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылар сапалы білім алып, азамат болып қалыптасуына жағдай жасау міндетіміз. Өткен ғасырдың соңғы ширегінде практикалық медицинада жаңа проблема «зейін мен назар жетіспеушілігі» синдромы пайда болды. Синдромның табиғаты туралы кеңінен ақпарат алу үшін биология, генетика, психология, неврология және психиатрия саласында көптеген зерттеулер жүргізілді. Назар жетіспеушілігінің бұзылуы және гиперактивтілік (СДВГ) - бұл мектепке дейінгі немесе ерте мектеп жасында жиі кездесетін психофизиологиялық бұзылыс. Ерекше балалар үшін мінезқұлқын бақылау және назар аудару қиын екені белгілі. ЗЖГС-ның негізгі көріністері – гиперактивтілік, назардың жетіспеушілігі және импульсивтілік. Еліміздегі мемлекеттік саясаттың маңызды басымдықтарының бірі – білім беру жүйесінің дамуы. Сапалы білімнің барлығы үшін қолжетімді болу шартын қалыптастыруға бағытталған білім беру жүйесін түрлендіру процестерінің бірі инклюзивті білім беру болып табылады. Бұл мақала инклюзивті білім беруді анықтау тәсілдерін қысқаша қарастырудан және демократиялық қоғамдағы азаматтық құқық аясында ерекше балаларға қазақ тілін үйреудегі әдістәсілдермен бөлісу мақсатында жазылды.
 • Item
  ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Аружан С.Р.
  Abstract. This article will map the legal challenges posed by artificial intelligence (AI) in personal data. Artificial intelligence is the subject of widespread controversy, with growing concern over the unification of anonymized data. Also, the article reviewed and analyzed the Cambridge Analytica case, which indicates the impact of rapidly developing Internet technologies on the political situation with the help of user data. Which allow to manage the interests, preferences and manipulation of a person, where they can bring information in a different form. The reason was the lack of an appropriate legal basis or a flaw in the law. Therefore, it is necessary to develop a legal framework that will help significantly restrict the activities of companies such as Cambridge Analytica, and exclude the possibility of uncontrolled use of personal data on social networks around the world.
 • Item
  COMPARATIVE STUDY OF COMMON PROVERBS IN THE KAZAKH, TURKISH LANGUAGES AND ENGLISH AS A MEDIATOR: FEATURES OF TRANSLATION
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Ayazbay T.; Gabidinova T.; Zhaksylyk M.; Abrash A.
  Abstract The article highlights the issues of translation of proverbs from Kazakh to Turkish languages. Some Kazakh proverbs do not have equivalents in Turkish. The reason for these peculiarities of these proverbs is that the Kazakh nation was influenced by neighboring states - Russia in the first place - and remained geographically far from Turkey. Despite all these influences, the number of Kazakh proverbs that are equivalent to Turkish cannot be underestimated. Based on this, it can be highlighted that Kazakh people bear traces of the same culture as the people of Turkey, due to their lifestyle, traditions, and world views. The main aim of the research was to demonstrate the differences and similarities of Kazakh proverbs with Turkish and English proverbs, and the importance of proverbs in foreign language teaching in line with the antiquity of the roots of national culture. Finally, the research resulted in four different approaches to translating.
 • Item
  REGULATION OF THE SMART-CONTRACTS IN THE CIVIL LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Kuzdeubayev N.
  Abstract. The rapid growth of digitalization transformed most business activities, where the role of technology is prevailing. One example would be the emergence of smart contracts. The smart contract is the contract between two or more parties, contractual terms of which can be automatically enforced without the intervention of a trusted third party with the help of blockchain technology. Although it has several benefits, the term “smart-contract” is not reflected in the legislation nor the practice of dispute resolution is evolved. This article analyses Kazakhstani legislation for the placement of the smart contract in the law system compared to the other type of traditional contracts.
 • Item
  POST-SOVIET ERA NEOLIBERALISM AND PRIVATIZATION IN KAZAKHSTAN’S HIGHER EDUCATION SYSTEM
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Bayetova N.
  Abstract. By applying grounded theory as a methodological tool and using higher education policy documents and the speeches of the former president of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev (1991-2019), I examined the changes that occurred in higher education system in Kazakhstan based on neoliberalism. Kazakhstan has transition to higher education policies based upon core neoliberal ideas, such as privatization, meritocracy, individualism, self-reliance, and competition. However, neoliberal policies in Kazakhstan has been influenced by the local political and governance system. Specifically, as it was found, the first president of the Republic of Kazakhstan has maintained a crucial position in shaping the contemporary higher education policies. With Nazarbayev’s initiative, significant educational projects that meet core neoliberal ideas have been introduced and financially and politically prioritized despite the lack of evidence of their effectiveness. The analysis of the policy documents has revealed that higher education policy changes were informed by autocratic and leader-centric neoliberal system.
 • Item
  E-MONEY AND ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS. PROBLEMS AND TRENDS
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Meraliyeva F.
  Abstract. This research paper focuses on e-money and electronic payment systems that is extremely relevant topic within the current pandemic situation. Recently, we became witnesses with the globalization of markets and growth of e-commerce. It is obvious that money transactions became digital, electronic payments systems became our daily payment tool. All these globalization and digitalization are changing the culture of shopping, conducting business, accepting e-money as means of payment. At the same time, there are number of people that cannot accept any type of money except cash money. However, a number of issues, especially the digital money market, coverage and security, legal issues and some other aspects remain poorly understood. Thus this paper is made to make majority of population to be acquainted with the e-money, electronic payment systems, their problems, trends, their advantages and disadvantages as a whole from the legal perspectives.
 • Item
  COMPARISON OF TEACHING ENGLISH IN KAZAKHSTAN AND THE NETHERLANDS ON THE BASIS OF COMPARING DIFFERENCES BETWEEN WORD ORDER IN STUDENTS’ MOTHER TONGUE
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Baizhanova A.
  Abstract.The given article is devoted to considering difficulties in teaching the English word order in higher educational institutions caused by interference of students’ mother tongue on the basis of comparing the influence of different grammatical systems of source languages on acquisition of a target language. The research begins with analysis of peculiarities of word order in three languages belonging to different language groups and language families (Kazakh, Dutch and English) aiming to compare their impact on mistakes students in Kazakhstan and the Netherlands may make while learning English as a foreign language. In addition, the author comes up with several tips to teach word order in a sentence for English language teachers in Kazakhstani higher institutions.
 • Item
  «АЛАШТАНУ» КУРСЫ (БАСТАМА РЕТІНДЕ)
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Өзбекбай Ә.Н.
  Аңдатпа «Алаштану» курсы (бастама ретінде): «Aлaштaну» куpcын бipлi-жapым мeктeптepдe oқыту шapaлapы қoлғa aлынғaнымeн, aлaш идeяcын жaн-жaқты, тыңғылықты әpi жүйeлi түpдe жoғapы мeктeптepдe oқытудың ғылыми-әдicтeмeлiк кeшeнi әлi жacaқтaлмaғaн. Бұл тaқыpып бүгiндe ғaлымдap apacындa apaгiдiк cөз бoлғaнымeн, түпкiлiктi шeшiмiн тaппaй кeлe жaтқaн күpмeуi қиын мәceлeлepдiң бipiнe aйнaлғaн. ХХ ғacыp бacындaғы ұлт зиялылapы қaлыптacтыpғaн тәуeлciз Aлaш идeяcы қoғaмдық caнaның eң биiк көpiнici eдi. «Aлaш» қoзғaлыcы, «Aлaш» пapтияcы, aлaш идeяcы, Aлaшopдa үкiмeтi – ұлт тәуeлciздiгi үшiн күpecкeн, ұлттық pухпeн, мeмлeкeтшiлдiк идeямeн cуcындaғaн қaйpaткep тұлғaлapдың epeн eңбeгiнiң, қaжыpқaйpaтының, epiк-жiгepi мeн ұшaн-тeңiз бiлiмдepiнiң нәтижeci бoлaтын. Coл қиcaпcыз бiлiмдepiн, ұлтын шeкciз cүйгeн әзиз жүpeктepiн aлaш aлыптapы қaзaқ жepi мeн мeмлeкeттiлiгiн caқтaуғa, хaлықтың ұлттық идeяcы мeн pухaни-мәдeни, тapихи caнacын қaлыптacтыpу жoлындa жұмcaды. Coндықтaн дa aлaш көceмдepiнiң eл игiлiгi жoлындa aтқapғaн игi icтepiнiң мәнi мeн мaңызын, тapихи құндылығын бoлaшaқ мaмaндapдың жaдындa жaңғыpтып, oлapдың ұлттық caнa-ceзiмдepiн, ұлтжaндылық, зияткepлiк қacиeттepiн, aзaмaттық көзқapacтapын дaмытуғa тиicпiз. Хaлқымыздa «көpгeнi бap көpгeнiн icтeйдi, көpгeнi жoқ oйынa кeлгeнiн icтeйдi» дeгeн oйлы cөз бap. Oлaй бoлca, cтудeнттepдi көpгeнi мeн түйгeнi мoл ХХ ғacыp бacындaғы ұлт зиялылapының eңбeктepi apқылы кәciби бiлiктiлiгi жoғapы, бәceкeгe қaбiлeттi, ұлттық құндылықтapды жeтe бaғaлaйтын мaмaн eтiп тәpбиeлeуiмiз кepeк.
 • Item
  БАҚ – ТӨТЕНШЕ ОҚИҒАЛАР КЕЗІНДЕ НЕГІЗГІ АҚПАРАТ КӨЗІ РЕТІНДЕ
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Жүнісбекова Б.Д.
  Аңдатпа. Бұқаралық ақпарат құралдарының арқасында кез-келген төтенше оқиға немесе табиғи апат ақпараттық-коммуникациялық резонанс алады, бұл жаңалықтың хабарлау сипатына қарай апаттың салдарын күшейтеді немесе адамдарды депрессия, апатиядан қорғауға көмектеседі, яғни әлеуметтік салада психотерапияның бір түрін жүзеге асырады. Қазіргі кездегі бұқаралық ақпарат құралдары, баспасөз - қоғамға, экономикаға, саясатқа, эстетикаға белсенді әсер ететін нақты әлеуметтік-саяси фактор. Ол көзқарасты, талғамды, дүниетанымды анықтайды және қалыптастырады. Адамдар телеарналар ұсынатын әр түрлі бағдарламаларды көреді. Табиғи және техногендік апаттар, түрлі масштабтағы оқиғалар сияқты экстремалды оқиғаларды қамтитын бағдарламалар ерекше орын алады. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы төтенше оқиғалар туралы жаңалықтар ақпарат нарығының ең танымал мазмұны болып табылады. Соңғы онжылдықта телеарналарда, баспа және интернет БАҚ-та, радиода жаңалықтарды тезірек және сапалы дайындауға жағдай жасалды. Күн сайын ақпараттық жобалардың саны мен сапасы артып келеді, бұл ақпараттық өнімдердің өздерін де, тәжірибелерін де, оларды дайындау ерекшеліктерін де зерттеу өзектілігін дәлелдейді.
 • Item
  SOCIAL RESPONSIBILITY AND EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) Kuanova L.
  Abstract. Islamic finance is obtaining attention from the financial industry and academia. The growing of the Islamic financial assets and number of institutions despite the crises and global decline in economics sets the interest to the Shariah-compliant institutions activity and social component impacted on welfare needs of the society. The purpose of the paper is to analyze the social responsibility of Islamic financial institutions, and their advantages by using data from in-depth interviews with managers of the institutions, financial statements, and reports of the institutions. The study’s estimations show the high social responsibility of the Islamic financial institutions of Kazakhstan and the growth of the social projects covered by the special accounts for charity and amount of the zakat collection, as a result of increasing the financial assets of that institutions. Furthermore, the social impact of these institutions creates the opportunity for assistance to the needy and socially vulnerable population of the country.