Search Results

Now showing 1 - 10 of 17
 • Item
  НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА И УРАВНЕНИЙ, ДОПУСКАЮЩИХ ПОНИЖЕНИЕ ПОРЯДКА
  (SDU University, 2017) Д.Б. Кабылкаев; Н.Қ. Құттығұл; Ш.Е. Оразбақ
  Аннотация. Поскольку дифференциальные уравнения — один из наиболее важных и наиболее часто применяемых разделов математики, его преподавание имеет большое значение. Понятно, что и развитие методики преподавания этого раздела имеет большую актуальность. В данной статье авторы рассматривают историю развития и становление теории дифференциальных уравнений и необходимость преподавания этого раздела математики в старших классах школ среднего образования. Авторы описывают те основные определения теории дифференциальных уравнений, которые необходимы школьникам для начального знакомства с таким разделом математики, как „дифференциальные уравнения“. В работе основное внимание уделено дифференциальным уравнениям первого порядка и уравнениям, которые допускают понижение порядка. Данные темы являются одним из важных разделов общей теории дифференциальных уравнений. Также на закрепление практической части представлены подробные решения задач по следующим темам: дифференциальные уравнения первого порядка и уравнения, допускающие понижение порядка.
 • Item
  МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНТЕГРАЛАМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Л.У. Жадраева; М. Т. Авакриева
  Аннотация. В данной статье рассмотрены методические особенности обучения интегральному исчислению в общеобразовательной школе, выделены этапы изучения теоретического материала, способствующие формированию понятий «первообразная» и «интеграл». Приведены примеры и задачи, активизирующие познавательную деятельность учащихся. Авторы пришли к выводу о том, что при изучении темы «Первообразная и интеграл», необходимо: - полноценное изучение важнейших элементов интегрального исчисления в старших классах в связи с огромной значимостью и важностью этого материала для учащихся; - дальнейшая разработка методики преподавания интегрального исчисления с помощью подбора и решения практических задач, позволяющих учащимся наглядно представить в «объеме», и, следовательно, легче усвоить новые вводимые понятия, такие как «Первообразная» и «Интеграл», в школьном курсе алгебры и начала анализа.
 • Collection
  4.Presentations
 • Collection
  6.Others
 • Item
  ОРТА МЕКТЕПТІҢ 6-СЫНЫПТАРЫНА ОҚЫТЫЛАТЫН ЕКІ АЙНЫМАЛЫСЫ БАР СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ШЕШУ ӘДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Ж.А. Халбаева
  Аңдатпа. Сызықтық теңдеулер теориясының әдістері білім салаларының әртүрлі тармақтарында кең қолданыс тапқан негізгі математикалық әдістер болып табылады. Бұл мектеп бағдарламасын игеруде өте қажет болып табылатын математикалық анализдің негізгі инструменттерінің бірі. 6-сыныпта осы тәрізді есептерді шығару балада математикалық мәдениеттің қалыптасуына әсер ете отырып, оқушының алгебралық ойлау қабілетінің, интуициясының, сонымен қатар, есте сақтау қабілетінің және логикасының дамуында маңызды рөл атқарады. Осы мақалада мектептің 6-сынып оқушыларына «Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін» шешуде қолданылатын әдістерді түсіндіру барысында туындайтын әртүрлі мәселелерге жеке-жеке шолу жасалған. Мектеп бағдарламасында қарастырылатын үш тәсілдің әрқайсысының артықшылықтары және балаларға түсіну қиынға соғатын тұстары қарастырылған. Есептер мысал ретінде беріліп, графигі салынған.
 • Item
  КЕЙБІР ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙДАН ЖЕКЕ ЖАҒДАЙҒА КӨШІРІУ НЕГІЗІНДЕ ҚАРАСТЫРУ
  (СДУ хабаршысы - 2019, 2019) Ж Т. Қайыңбай
  Аңдатпа. Қазіргі кездегі қолданыстағы бағдарлама бойынша, геометриядағы көпбұрыш, дұрыс көпбұрыш, көпбұрыштың ішкі бұрыштары, көпбұрыштың диогоналдары, көпбұрышқа іштей сызылған шеңбер, көпбұрышқа сырттай сызылған шеңбер, дұрыс көпбұрыштың ауданы … деген сияқты мәселелер қазіргі кезде алдымен үшбұрыш және олардың әр түрі(дұрыс үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш, тең бүйірлі үшбұрыш) үшін, одан соң төртбұрыштар, нақты айтқанда олардың әр түрлері(шаршы, тіктөртбұрыш, трапеция, паралеллограм, ромб) үшін жеке жеке қарастырылады. Мақалада, осы мәселелердің қарастырылу реті бойынша атап айтқанда, геометриядағы жалпы жағдайлар мен олардан туындайтын жеке жағдайлар жайлы мәселе қозғалған.