«Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен» атты студенттердің VII ЖОО аралық дəстүрлі ғылыми апталығының еңбектері

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫН АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІКТЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Орман А.А.
  Аңдатпа: XXI ғасырда тəуелсіздікке қол жеткізген еліміз дамып, көптеген белестерді бағындырып, алға əлі де көптеген жоспарлар құруда. Алайда алуан түрлі бағытта дамудың бірден бір кілті - саналы ұрпақта деп түсінуіміз керек. Әр елдің болашағы оның жастарының қолында деп білсек, соның ішінде жас бүлдіршіндердің дұрыс бағытта дамуының мағыздылығын байқай аламыз. Қазіргі əлемдік қауымдастыққа көз жүгіртсек оның дамуы тікелей балалар құқығы мəселесімен ұштасқанын байқауға болады. Алайда, заманның тоқтаусыз дамуы қарсаңында ақпараттық кеңістіктің де қарқынды етек жаюы балаларға өзінің кесіркесапатын да тигізіп жатыр. Әлеуметтік желілер мен алуан түрлі сайттарда кəмелетке толмаған балалардың құқықтары тапталып, əлі жетіле қоймаған жас сана-сезімдері зиянды ақпараттармен былғануда. Енді ғана өмірдің қызығын сезіне бастаған, үлкен өмірдің қыр-сырын білмейтін жас жеткіншектердің жарқын болашағының тамырына балта шауып, моральдік тұрғыда санасын зақымдайтын əр түрлі қитұрқы сайттар мен əлеуметтік желілерге тосқауыл қойып, еліміздің болашағы – жастарымызды қорғап қалу мақсатында ақпараттық кеңістікте бала құқықтарын қылмыстық – құқықтық қорғаудың мемлекет алдындағы аса маңызды міндет екені айдан анық.
 • Item
  ТӨРЕЛІК КЕЛІСІМ ДАУДЫ ШЕШУДІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Нұртуған Т.Н.
  Аңдатпа: Бұл мақалада Төрелік келісім төрелік көмегімен болашақта пайда болатын немесе пайда болған дауларды шешуге кепілдік беретін тиімді аспап болу үшін құрылу тиіс. Төрелік тергеу басталу мүмкін емес, егер орындалатын төрелік келісім болмаса. Төрелік келісім, қандай да болсын басқа келісім-шарт сияқты, өкілетті тұлғамен жасалады
 • Item
  АЛАЯҚТЫҚ: ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Махсатбайқызы А.
  Қазіргі заманда технологияның жандануы, қылмыстық заңға жаңадан қылмыс түрлерінің енгізілуіалаяқтық қылмыстарының көптеп кездесуінеəкеліп отыр. Алаяқтық қылмысының біраз жылдар бойы пайда болғанына қарамастан, жыл сайынғы оның жасалу тəсілдері мен түрлері таң қалдырады.Алаяқтық қылмысының бірден-бір негізі болып оның тəсілінің əмбебаптығында, қылмыс құрамы бойынша басқа қылмыстардан ерекшеліктерін əлі күнге дейін ажырату сотқа дейінгі тергеп тексеру, күдікті əрекетін саралау кезінде қиындыққа кенеледі. Қылмыстық заңнаманы қолдану жөніндегі сот практикасының зерттеулеріне сүйенсек, алаяқтық көбіне жеке меншікке қарсы жеке жəне заңды тұлғалардың экономикалық жəне қаржылық, кəсіпкерлік қызметіне балта шауып отыр. Зерттеудің мақсаты болып заманауи талаптарға сай ақпараттық, интернетжүйелілік, банктік қызметтерде алаяқтық қылмыстарын ажырату аспектілері.
 • Item
  Законодательное регулирование права на свободу передвижения в зарубежных странах
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Мансурова А.А.
  Аннотация.В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией права на свободу передвижения в зарубежных странах. Автором дается обзор основных международно-правовых актов, в которых закрепляется право на свободу передвижения, обосновывается утверждение о важности регулирующего воздействия международноправовых норм, гарантирующих свободу передвижения во внутригосударственных отношениях. В статье определены основные факторы, с помощью которых определяется объем регулирования права на свободу передвижения в зарубежных странах. Отдельно рассматриваются особенности закрепления права на свободу передвижения в странах с различными правовыми системами. Автором акцентируется внимание на существующих ограничениях на свободу передвижения, исследуется их правовая природа и основные направления. Показан механизм обеспечения права на свободу передвижения в зарубежных странах, определяется возможность его использования в казахстанском законодательстве.
 • Item
  НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Мағауия А.Д.
  Стремительное внедрение цифровых технологий вовсе сферы человеческой жизни в конце XX – начале XXI вв. Предопределило возникновение новых общественных отношений. Наибольшую значимость и распространенность имеет технология Интернет, которая соединила людей по всему земному шару, сделала коммуникации дешевыми и беспрепятственными и открыла новые горизонты для всего мирового сообщества. Интернет в последнее время дал человеку безграничные возможности в области передачи, распространения и рассылки информации, позволил выполнять финансово-банковские операции, несмотря на расстояния и границы. Наше время характеризуется становлением информационного общества. Высокие технологии повсеместно вошли в человеческую деятельность и предопределяют развитие многих областей общественной жизни. ЭВМ, сеть Интернет, средства сотовой связи постоянно совершенствуются и становятся доступными широким слоям населения. Широкая компьютеризация всех сфер человеческой деятельности, основанная прежде всего на собирании, хранении и использовании информации, вызвала острую необходимость правового регулирования всей сферы общественных отношений по поводу интеллектуальной собственности. В этой связи следует особо выделить сферу индивидуализации товаров, работ и услуг.
 • Item
  ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚЫЛМЫС ТУРАЛЫ ІЛІМНІҢ ШАРИҒАТПЕН САБАҚТАСТЫҒЫ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Куралова Л.А.
  Аталған мақалада қазіргі уақыттағы заман талабына сай қабылданған қылмыс əлеміне қатысты заңдардың шариғатпен үндестігі қарастырылады. Негізгі қайнар көзін шариғат деп алып, қылмыстың шығу тектері анықталады. Қылмыстық құқықтың негізгі міндеттерінің бірі қылмыс болып табылатын қоғамға қауіпті іс-əрекеттерді анықтау, оларға жазаның түрі мен көлемін белгілеу болып табылады. Бірақ қылмыстық құқық осы міндеттерді іске асырып қана қоймай, қылмыстардың қоғамға қауіптілік дəрежесін, кінəні ауырлататын немесе жеңілдететін жағдайларды, жаза тағайындау жəне жазадан босату кезінде ескерілуге тиісті қажеттіліктерді, т.б. анықтаумен айналысады. Аталған мақалада қылмыстық құқықты қамтитын барлық ұғымдардың шариғатпен сабақтастығын зерделейді. Салыстырмалы-саяси тəсілді қолдана отырып, дінді берік ұстанған ежелгі қазақ халқы мен қазіргі ҚР заңдары мен құқықтық қоғамын салыстырып, сол қоғамға діни-құқықтық сананың ықпалын көрсетеді; мəселеге қатысты жарық көрген ғылыми-зерттеу жұмыстарын қатаң сыни талдаудан өткізе отырып, деректік негіздерді жүйелейді; заң мен шариғат аясындағы қылмыстың байланысын ашып, өзара тəуелділіктерін анықтайды. В этой статье рассматривается гармонизация законов с шариатом в отношении мира преступности, которые приняты с требованиями современности. Взяв шариат основным источником, определяется происхождение преступления. Одной из основных целей уголовного права является выявление опасных деянии общества, которое является преступлением и установление тип наказания и его срок. Но уголовное право не только выполняет эти обязанности, но также занимается идентификацией степени опасности преступления, обстоятельства отягчающих или смягчающих преступления, назначить наказание и учитывать необходимость при освобождении от наказании и т.д. В этой статье рассматривается непрерывность всех концепций, которые включает в себя уголовным право с шариатом. Используя сравнительно-политический метод, сравнивая общество древнего казахского народа, который придерживался законов религии, с законодательствам и правовое общество Республики Казахстан и влияние религиозно-правового сознания на это общество; систематизирует базы данных со строго критическим анализом опубликованных исследований по этому вопросу; определяет взаимозависимость и связь с преступностью в сфере между законом и шариатом.
 • Item
  Жосықсыз бəскелестіктің құқықтық табиғаты жəне классификациясы
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Косжанов К.Б.
  Қазақстандағы бəсекелестіктің құрылу жағдайында, жосықсыз бəсекелестікке қарсы заңнаманы жетілдіру өзекті болып табылады, өйткені бəсекелестік ұғымы елімізде ұмытылуға шақ қалған. Сондықтан бəсекелестікті қорғау мəселелерін қолға алу тек қана еліміздің экономикасын дамыту ғана емес, сонымен қатар Қазақстан Республикасының негізінің тұрақтылығына да бағытталған салаларында да маңызды. Бəсекелестік қатынастарды қорғау маңыздылығы, жосықсыз бəсекелестіктің практикасы барынша жайылған көрініс сонымен қатар мемлекеттің экономикасына əрі бəсекелестіктің адал қатысушыларына залал беруінде болып табылады Бұл мақалада халықаралық жəне отандық доктринада жосықсыз бəсекелестіктің құқықтық табиғаты əрі сипаты, сонымен қатар халықаралық жəне отандық заңнамаларда жосықсыз бəсекелестіктің түрлері мен классификациясы қарастырылған. Сонымен қатар мақалада жосықсыз бəсекелестік түсінігіне жəне классификациясына қатысты автордың тұжырымы берілген
 • Item
  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Колдасов Б.С.
  Аңдатпа. Мақалада Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының құқық қорғау қызметі туралы заңнамасында тізбектеп көрсетілген органдарды (прокуратура, ІІО, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі) жеке – жеке қарастырып, оларды талдай келе құқық қорғау жүйесіндегі алатын орнын ашып көрсеттік. 2011 жыл 6 қаңтар қабылданған «Құқық қорғау қызметі туралы» заңында «құқық қорғау қызметі» анықтамасын талдап оны жан жақты қарастырдық . Сонмен қатар жұмыста құқық қорғау қызметі түсінігінің орбитасының кең екенін ашып көрсетуді жөн санадық. Құқық қорғау қызметі туралы заңға сүйенсек, құқық қорғауды тек онда көрсетілген төрт орган (прокуратура, ІІО, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызмет) жүзеге асырады.Бірақ бұл органдардан басқа өзінің функциясына адам жəне азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау қызметін қамтыған органдар жайлы сөз еттік. Мысалыға, Адвокатура, Нотариат, Әділет органдарының «құқық қорғау қызметі туралы» заңның шеңберіне енбей қалуы назарымызды аударды.
 • Item
  ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Қапаров А.Е.
  Аннотация: Статья посвящена исследованию проблематики понятия государственного управления и выявлению его особенностей. В работе разъясняется, что государственное управление является одним из самых сложных институтов и категорий административного права в связи с комплексным характером, спецификой субъектов и объектов государственного управления и взаимосвязей между ними. Подведены итоги о том, что государственное управление в настоящее время можно рассматривать как: науку, искусство управления, функцию,государственный аппарат,управленческую деятельность.
 • Item
  ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ АЯСЫНДА ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫҢ ДАМУЫ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Жақыпбек М.Ә.
  Андатпа : Ұлттық идея (немесе Қазақстан жағдайындағы жалпыұлттық ауқымдағы идеялар кешені) мемлекеттің қалыптасуы, ұлттық өзін-дік сананың дамуы жəне ұлттық бірегейліктің орнығуы барысында бекиді. Ұлттық идея дүниетанымдық бағдардағы құндылықтар жүйесіне негізделеді.Құқықтық сананың негізгі мəні түсінігі жəне біздің қоғамда алатын орны. Заңдарды реформалау кезіндегі құықтық сананың рөлі. Заңдарды қабылдау мен орындаудағы құқықтық сананыі атқаратын жұмысы.Ұлттық құқықтық сананың даму барысында ұлттық идеяның пайда болуы, құқықтық идеологияның халық арасынан шығып даму. Ұлттық идея мен ұлттық құқықтық сананың тығыз байланысты болуы. Жеке адам болсын, қоғам болсын, олардың дұрыс құқықтық сананың дамуы кезеңдері, құқықты қабылдау дəрежесі. Мемлекеттік идеологияның құқықтық санаға əсер ету маңыздылығы, құқықтық идеологияның пайда болу жəне мемлекеттік идеологияның субъектілері.
 • Item
  КАЗАХСТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: ТЕНДЕНЦИИ И ТРАДИЦИИ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Асаинова Ж.С.
  В данной статье рассматривается проблема становления современного парламентаризма в Казахстане. Особое внимание уделено проведенной конституционной реформе в 2017 году, законодательная власть в результате претерпела определенные изменения. Один из результатов - единоличное осуществление Парламентом законодательной власти. При этом обращается внимание на существенные этапы в становлении и развитии казахстанского парламентаризма.Выделяются и описываются заложенные депутатами характерные особенности правил первого созыва нового Парламента. Также в статье приведен анализ взглядов исследователей парламентаризма.
 • Item
  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШЕТЕЛДІКТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУЫ; САЛЫСТЫРМАЛЫ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Әбутəліп Ғ.Ғ.
  Зерттеу жұмысының тақырыбы: ҚР шетелдіктердің құқықтық қорғалуы; салыстырмалы құқықтық талдау. Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Бұл мақала алдағы уақытта көші-қон мəселесіне байланысты пайда болуы мүмкін мəселелердің алдын алуға жəне қазіргі уақыттағы елімізге келіп-кетіп жатқан шетелдіктердің құқықтық жағдайын қамтамасыз етуді жақсарта түсу үшін қолға алынды. Зерттеу жұмысының мақсаты: шетелдіктердің құқықтық жағдайын жақсартуға, оның ішінде Азиялық, Таяу Шығыстық жəне де басқа да əлемде «проблемалы» болып тұрған халықтардың елімізде жүріс-тұрыс қағидаларын реттеу жəне сол мемлекеттерден де инвесторлардың көптеп келуіне сеп болу. Зерттеу жұмысының жаңалығы: Шетелдік мемлекеттердің тəжірибесін қолдана отырып, ТМД мемлекеттерінің азаматтарының ортақ көші-қон Концепциясын құрастыру.
 • Item
  ПОНЯТИЕ «ПРАВА НА ЖИЗНЬ» В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Калыкбаева Д.Н.
  Данная статья рассматривает «права на жизнь» в широком и узком понимании, а также проблемы их реализации в современном законодательстве не только Казахстана, но и зарубежных стран. Также поднимаются такие актуальные вопросы, как момент возникновения у человека права на жизнь, отказ от медицинского вмешательства или же право распоряжение своей собственной жизнью (разрешение на эвтаназию), признание за утробным плодом абсолютного права на жизнь (искусственное прерывание беременности) . В данной статье был осуществлен анализ зарубежного конституционного законодательства, а точнее сферы, посвященной аспектам права на жизнь. Посредством анализа автор попытался определить, что подразумевает законодатель под понятием «право на жизнь», и предоставить более глубокое его понимание.
 • Item
  ОТЛИЧИЕ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Турсынова Б.Б.
  В настоящей статьераскрыто понятие особого производства и освещена краткая предыстория и цель особого производства. Охарактеризованы основные особенности особого производства,также определены характерные черты, отличающие особое производство от других видов гражданского судопроизводства. Определенафункция особого производства. Ввыявлена и обоснована необходимость исключения дел о принудительной гocпитализaции гражданина в психиатрический стационар и признанию материалов экстремистскими из перечня дел особого производства. В гражданском процессеиинститут особого производства носит актуальный характер и в теоретическом плане и в судебной практике. В целом институт особого производства очень удобендля осуществления юридического оформления фактических обстоятельств, а также играет значительную роль. Рассмотрение отличий особого производства от других видов гражданского судопроизводства способствует выявлению дел, которые не должны подлежать рассмотрению в порядке особого производства.
 • Item
  ҚОҒАМДЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Айдаш Қ.Н.
  Қазіргі таңда азаматтық қоғамды қалыптастыру өте маңызды ісшаралырдың бірі болып табылады. Идеалды азаматтық қоғамды қалыптастыру үшін қоғам арасындағы қалыптасқан қоғамдық сананың дұрыс болғандығы маңызды. Бұл баяндамада азаматтық қоғамды қалыптастыруда маңызды элементтердің бірі болып табылатын қоғамдық құқықтық сана жайында болмақ. Қоғам арасындағы қоғамдық сананың жалпы қалыптасу жолдарын, оның қалыптасуында қосалқы əсер ететін жағдайлар мен сыртқы күштерді көрсетуге жəне оның шешілу жолдарын талдауға арналған. Қоғам арасындағы құқықтық негилизмнің қалыптасуын көрсетіп, оны жою жолдарын зерттеп, ең тиімді жолдарын анықтау болып табылады. Батыс жəне Шығыс Еуропаның дамыған мемлекеттерінің іс тəжірибелерін негізге ала отырып, олардың біркелкі дамуы мақсатында қолданған стратегиялық жоспарларының ішінен ең тиімді жолын анықтау болып табылады
 • Item
  БАЛА ТІЛІНІҢ ДАМУЫ МЕН БАЛАНЫҢ ҰҒЫМДЫ ҚАБЫЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Садуакас Н; Дидар Ж.
  Балалардың тілі туралы ғылымдар арасындағы даму тарихында, айналасуы мен қалыптасуына сәйкес кейінгі жартылай жүргізілген зерттеулерді қарастырады. Адамдардың жетістікті кеңес алуын, жақындықтарын қуаттылауын және тәрбиелеуінің қажеттілігін түсіндіреді.
 • Item
  ВОЗДЕЙСТВИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ГОСУДАРСТВА: НА ПРИМЕРЕ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Кадырова А.
  Безработица — это негативное явление, при котором часть экономически активного населения страны, желающего трудиться, не может найти подходящую работу. Она может негативно повлиять на все аспекты и направления нашей жизни. В настоящей работе рассматривается взаимосвязь между уровнем безработицы и экономическим ростом Казахстана. В качестве показателя экономического роста принимается реальный показатель ВВП, и в качестве основы исследования берется закон Окуна. Проводится соответствующий обзор литературы, и в конце работы рекомендуются возможные решения для снижения уровня безработицы в Казахстане.
 • Item
  STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN KAZAKHSTAN: THEORY AND PRACTICE
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Musabekova K.S.
  The purpose of the study is to analyze the theory and practice of publicprivate partnership in Kazakhstan. Methodology - during the research a wide range of methods was used, including: systematic, theoretical generalization, groupings, statistical data processing method, comparative analysis, method of scientific abstraction. Originality, value - determined by the study of the theory and practice of PPP in Kazakhstan. Conclusions - based on the results of the study, a literature review of the interpretation of the essence of public-private partnership was given. Analysis of PPP practices in Kazakhstan made it possible to conclude that the expansion of public-private partnerships is a great potential for the development of entrepreneurship. To attract private capital, it is necessary to use all possible types and forms of PPP: trust management of state property, service contracts, etc. At the same time, it is necessary to maximally dispose and speed up all the approval procedures, especially for small projects.
 • Item
  ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Kalymbetov J.J.
  Anti-crisis management consists of a set of methods, forms and procedures for the social and economic recovery of financial and economic activities of enterprises, entrepreneurs, the industry, and also includes the creation and development of conditions that allow us to exit the state of crisis. The crisis is an extreme aggravation of the contradictions in the company's activities, in the same period there is a risk of a threat to its existence. Crises are an indicator of the development of an individual organization, which may not correspond to the specifics of the development of other market participants or the industry as a whole. This is due solely to the individual development of each enterprise, with its own resources and capabilities, subject to the principles and laws of the cyclical development of the socio-economic system as a whole. Each enterprise faces its own crisis situations and its own cycles of activity. Anti-crisis management is a system of management measures aimed at diagnosing, preventing, overcoming and neutralizing crisis phenomena, the causes of their emergence at all levels of the economy.
 • Item
  CORPORATE AND BUSINESS ENTERPRISE STRATEGY
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Moshkevich V.L.
  The importance of the strategy of activity and development for increasing the competitiveness of domestic enterprises can not be overemphasized, since the main task of their reform is related to the need to activate and build capacity while simultaneously overcoming the chaos of the internal state and external activity of enterprises and improving the predictability of functioning. To accomplish this task, attention should be paid to the strategic aspects of the management of domestic enterprises, the overwhelming majority of which do not have a documented, discussed in the team and its comprehensive strategy of activity and development. Taking into account the fact that qualitative changes in the world economy occur under the influence of a complex mechanism of interaction between the growing tendencies of globalization and the regionalization of the economy, the importance of adapting corporate strategies to the institutional and cultural features of national economies and national business systems also becomes important. Therefore, the development of strategies that optimally take into account the characteristics of such components of regional markets as the legislative regime, corporate management systems, cultural and ethical traditions becomes an indispensable condition for corporations to achieve a competitive advantage in world markets.