1.Articles and Papers

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  КЕЙБІР ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙДАН ЖЕКЕ ЖАҒДАЙҒА КӨШІРІУ НЕГІЗІНДЕ ҚАРАСТЫРУ
  (СДУ хабаршысы - 2019, 2019) Ж Т. Қайыңбай
  Аңдатпа. Қазіргі кездегі қолданыстағы бағдарлама бойынша, геометриядағы көпбұрыш, дұрыс көпбұрыш, көпбұрыштың ішкі бұрыштары, көпбұрыштың диогоналдары, көпбұрышқа іштей сызылған шеңбер, көпбұрышқа сырттай сызылған шеңбер, дұрыс көпбұрыштың ауданы … деген сияқты мәселелер қазіргі кезде алдымен үшбұрыш және олардың әр түрі(дұрыс үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш, тең бүйірлі үшбұрыш) үшін, одан соң төртбұрыштар, нақты айтқанда олардың әр түрлері(шаршы, тіктөртбұрыш, трапеция, паралеллограм, ромб) үшін жеке жеке қарастырылады. Мақалада, осы мәселелердің қарастырылу реті бойынша атап айтқанда, геометриядағы жалпы жағдайлар мен олардан туындайтын жеке жағдайлар жайлы мәселе қозғалған.
 • Item
  ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН СТЕРЕОМЕТРИЯ ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУҒА ҮЙРЕТУДЕ СЫЗБАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) М.Т. Искакова; Л.Ж. Жансеитова; А. Сейдахмет
  Аңдатпа. Мақалада оқушылардың фигураның қасиетін ұғынуға, есепті шығарудың тәсілін қай бағытта іздестіру керектігін байқауға және есептерді шығарғанда қолданылатын кескіндер туралы әдістемелік кеңестер есеп шығару мысалымен берілген. Геометриялық есептерді шешу тек қандай да бір геометриялық фигураның қасиетін үйрену ғана емес. Ол дұрыс пікірлеу, логикалық тұжырым жасау және олар негізінде тура және дұрыс шешім қабылдау, қорытынды шығаруды қалыптастырады. Меңгерілген білімді практикада қолдана алу біліктілігі – математиканы оқытудың негізгі бір мақсаты болып табылады. Сондықтан, математиканы оқытуда есептер шығару ең маңызды рөл атқарады. Есептерді шығару үрдісінде геометриялық фигуралар, аксиомалар мен теоремалар, формулалар мен ережелер бізді қоршаған өмірдің диалектикалық заңдылықтарын ашып, жаңа бір мән-мағынаға ие болады
 • Item
  МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Л.У. Жадраева; А.М. Хамзаев
  Аннотация. Важную роль в совершенствовании системы образования играют межпредметные связи. Естественно, что обучение математике в средней школе должно, в известной мере, отражать прикладной характер современной математики. Это может быть достигнуто в результате осуществления в процессе обучения математике связей с программным материалом других учебных дисциплин. Эти связи имеют большое значение в повышении практической и научнотеоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение школьниками обобщенным характером познавательной деятельности. Однако синхронность и необходимая стыковка учебного материала по этим предметам не всегда выдерживается, что снижает результаты обучения. В связи с этим в статье сделана попытка раскрыть необходимость обучения грамотному использованию межпредметных связей между математикой и физикой. Ключевые слова: Математика, межпредметные связи, программные материалы.
 • Item
  К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) А.К. Ардабаева; М.С. Дюсов; С.З. Нурмаганбетова; А.Т. Басымбекова
  Аннотация. Изучение способов решения математических задач способствует развитию у учащихся гибкости и критичности мышления, соответствующих умений и навыков. В данной статье рассматриваются основные этапы решения задач. Приведены примеры геометрических задач с элементами исследований. Каждая рассматриваемая задача в школьном курсе геометрии предназначается для достижения чаще всего не одной, а нескольких педагогических, дидактических, учебных целей. И эти цели характеризуются как содержанием задачи, так и ее назначением. Дидактические цели, которые ставит перед той или иной задачей учитель, определяют роль задач в обучении геометрии. В зависимости от содержания задачи и дидактических целей ее применения из всех ролей, которые отводятся конкретной задаче, можно определить как ведущую
 • Item
  ФОРМАЛИЗМ АРИФМЕТИКИ КАУХЕРА В ЗАДАЧЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ С НЕТОЧНЫМИ ДАННЫМИ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Н.Р. Юничева
  Аннотация. Актуальной проблемой, заслуживающей внимания в современной теории управления, на сегодняшний день является проблема управления не полностью определенными объектами. Не полностью известный объект или объект в условиях ограниченной неопределенности можно рассматривать как семейство объектов, которое определяется принадлежностью параметров или характеристик этого объекта заданным множествам. В данной статье предлагается процедура решения задачи параметрического синтеза управления интервально-заданными объектами с использованием формализма арифметики Каухера [1], которая представляет собой нетривиально устроенную алгебраическую систему и метод общего параметра.
 • Item
  КВАДРАТТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) М.Т. Искакова; Ә. Мақсұт; А. Айбеков
  Аңдатпа. Мақалада қазіргі оқу мен білімнің даму заманында ғылымның іргетасы болған математика - заманымыздың аса мәдени құбылысы, жалпы өркениетіміздің ажырамас бір бөлігі болып отыр. Оқушыларға тез әрідұрыс шешім қабылдауға үйрету, жеке тұлға ретінде қалыптастыру бүгінгімұғалімнің міндетіне айналып отыр. Осы әрекеттердің барлығын сабақ барысында дағыдыландыру қажет. Оған мысал ретінде 8-сыныптың II-тарауында квадрат теңдеу тақырыбын оқытудың кейбір мәселелері қарастырылды. Есептер арқылы оқушының ойлау қабілеттерін арттыру көзделеді. Есеп шығарғанда әртүрлі тәсілдер арқылы оқушылардың есеп шығаруға қызығушылдығы артып, құштарлығы оянды.
 • Item
  МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНТЕГРАЛАМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Л.У. Жадраева; М. Т. Авакриева
  Аннотация. В данной статье рассмотрены методические особенности обучения интегральному исчислению в общеобразовательной школе, выделены этапы изучения теоретического материала, способствующие формированию понятий «первообразная» и «интеграл». Приведены примеры и задачи, активизирующие познавательную деятельность учащихся. Авторы пришли к выводу о том, что при изучении темы «Первообразная и интеграл», необходимо: - полноценное изучение важнейших элементов интегрального исчисления в старших классах в связи с огромной значимостью и важностью этого материала для учащихся; - дальнейшая разработка методики преподавания интегрального исчисления с помощью подбора и решения практических задач, позволяющих учащимся наглядно представить в «объеме», и, следовательно, легче усвоить новые вводимые понятия, такие как «Первообразная» и «Интеграл», в школьном курсе алгебры и начала анализа.
 • Item
  A BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR THE GENERALIZED HEAT EQUATION IN THE DOMAIN WITH MOVING BOUNDARY
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) S.A. Kassabek; A.M. Orynbassar
  Abstract. Method to solve the problem for heat equation for solid with variable cross-section with moving boundary is based on use degenerate hypergeometric function. Solution of problem is a linear combination degenerate hypergeometric function. The main idea of this method is to find coefficients and prove the convergence of series.Consider the surface generated by revolution of a curve r  y(z,t) about z - axes. Let us assume that the radial component of the temperature gradient in the solid bounded by above surface is negligible in comparison with the axial component, i.e. the solid can be considered as a bar with a variable cross – section that has only axial component of heat flux.
 • Item
  О МИНИМАЛЬНЫХ С ТОЧНОСТЬЮ ДО СТРУКТУРАХ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) В.В. Вербовский
  Аннотация. Известно, что о-минимальность эквивалентна тому, что каждое сечение имеет единственное расширение до полного типа над рассматриваемой структурой. То есть то, что любая формула от одной свободной переменной эквивалентна булевой комбинации равенств и неравенств, эквивалентно тому, что каждое сечение, которое так же является и полным -типом, где , имеет единственное расширение до полного типа. Как было доказано Б. Кулпешовым, любое сечение в слабо оминимальной структуре может иметь максимум два расширения до полных типов, причем множества всех реализаций этих типов являются выпуклыми в любых элементарных расширениях. В статье дается обобщение этого факта — модель минимальна с точностью до тогда и только тогда, когда любое формульное подмножество декартовой степени является булевой комбинацией формул вида.
 • Item
  ОРТА МЕКТЕПТІҢ 6-СЫНЫПТАРЫНА ОҚЫТЫЛАТЫН ЕКІ АЙНЫМАЛЫСЫ БАР СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ШЕШУ ӘДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Ж.А. Халбаева
  Аңдатпа. Сызықтық теңдеулер теориясының әдістері білім салаларының әртүрлі тармақтарында кең қолданыс тапқан негізгі математикалық әдістер болып табылады. Бұл мектеп бағдарламасын игеруде өте қажет болып табылатын математикалық анализдің негізгі инструменттерінің бірі. 6-сыныпта осы тәрізді есептерді шығару балада математикалық мәдениеттің қалыптасуына әсер ете отырып, оқушының алгебралық ойлау қабілетінің, интуициясының, сонымен қатар, есте сақтау қабілетінің және логикасының дамуында маңызды рөл атқарады. Осы мақалада мектептің 6-сынып оқушыларына «Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін» шешуде қолданылатын әдістерді түсіндіру барысында туындайтын әртүрлі мәселелерге жеке-жеке шолу жасалған. Мектеп бағдарламасында қарастырылатын үш тәсілдің әрқайсысының артықшылықтары және балаларға түсіну қиынға соғатын тұстары қарастырылған. Есептер мысал ретінде беріліп, графигі салынған.
 • Item
  НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА И УРАВНЕНИЙ, ДОПУСКАЮЩИХ ПОНИЖЕНИЕ ПОРЯДКА
  (SDU University, 2017) Д.Б. Кабылкаев; Н.Қ. Құттығұл; Ш.Е. Оразбақ
  Аннотация. Поскольку дифференциальные уравнения — один из наиболее важных и наиболее часто применяемых разделов математики, его преподавание имеет большое значение. Понятно, что и развитие методики преподавания этого раздела имеет большую актуальность. В данной статье авторы рассматривают историю развития и становление теории дифференциальных уравнений и необходимость преподавания этого раздела математики в старших классах школ среднего образования. Авторы описывают те основные определения теории дифференциальных уравнений, которые необходимы школьникам для начального знакомства с таким разделом математики, как „дифференциальные уравнения“. В работе основное внимание уделено дифференциальным уравнениям первого порядка и уравнениям, которые допускают понижение порядка. Данные темы являются одним из важных разделов общей теории дифференциальных уравнений. Также на закрепление практической части представлены подробные решения задач по следующим темам: дифференциальные уравнения первого порядка и уравнения, допускающие понижение порядка.