М. РУМИ МЕН Ш. ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ОРТАҚ СИМВОЛДАР

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Қазақ әдебиеттануында символ мәселесі ХХ ғасырдың бас кезінде зерттеле бастады. Бұл А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегінен бастау алып, Қ.Жұмалиев, З.Қабдолов, Е.Ысмайылов, З.Ахметовтың зерттеу еңбектерінде орын алды. Л.Ж.Мұсалының «Символ – бернелеу және оның көркемдік қызметі М.Жұмабай мен Б.Күлей поэзиясы негізінде» атты ғылыми монографиясында символдың шығу тегінен, тарихынан бастап, көркемдік ерекшелігіне дейін зерттелген көлемді еңбегі қазіргі қазақ әдебиеттануында маңызды орын алады. Көркем әдебиеттегі символдың пайда болуы символизм кезеңімен байланысты. "Символизм терминін поэтикалық бағыттың атауы ретінде ең алғаш рет Ж.Мореас өзінің "Кантилены" (1886) деген жинағының алғы сөзінде қолданған және өзі жариялаған "Символизм Манифесінде" негіздеп берді" дейді Л.Ж.Мұсалы. [54, 11]. Б.Майтанов: «Cимволизм әдеби ағым ретінде Еуропада ХІХ ғасырдың аяғы, Ресейде ХХ ғасырдың басында пайда болғаны мәлім.

Description

Keywords

Шығарма, символ, символизм, термин

Citation

М. РУМИ МЕН Ш. ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ОРТАҚ СИМВОЛДАР / А. Абиыр / СДУ хабаршысы - 2017