ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЗООНИМДЕРДІҢ ЭТИМОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Мақалада түркі тілдеріндегі зоонимдердің этимологиясын ашу мәселелері қарастырылады. Автор қазақ тіліндегі зоонимдердің жасалу тәсілдерін анықтап, олардың қатысуымен жасалған фразеологизмдердің мағынасын түсіндіруге талаптанған. Түркі тіл білімінде жанжақты зерттеуді қажет ететін ономастиканың күрделі бір саласы – зоонимика. Зоонимика – ономастиканың аң, мал, құс атауларын зерттейтін бөлімі. Жалпы тіл білімінде ономастика саласы жанжақты зерттеліп жатқанымен, зоонимдерге аз мөлшерде көңіл бөлінген. Осы бағытта қазақ тіл білімінде академик Ә. Т. Қайдардың «Қазақтар ана тілі әлемінде» атты 3томдық этнолингвистикалық зерттеу еңбегі («Адам», «Қоғам», «Табиғат») мен бірнеше тілші ғалымдардың мақалалары жарық көрді.

Description

Keywords

Зооним, зоонимика, фразеологизм, зооморфты тұрақты тіркестер, түркітану, этимология, көнерген сөздер, семантика, таным

Citation

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЗООНИМДЕРДІҢ ЭТИМОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, Забидуллаева Жұлдыз Маратқызы, 2014