Search Results

Now showing 1 - 10 of 36
 • Item
  EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE KULLANIMI İLE İLGİLİ TEORİK BULGULAR
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) E. Akkaya
  Özet. Teknoloji kullanımı eğitimi nitelikli hale getirir. Nitelikli eğitim için teknoloji olmazsa olmazdır. Eğitim teknolojisi ve dil öğretimdeki teknoloji kullanımı ile ilgili araştırmalar incelenmiş olup genel olarak problem ortaya çıkarılmıştır. Öğretim teknolojileri ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda bulgular eşliğinde eğitim teknolojisi kavramının teknoloji kısmı teknoloji gelişimi ile paralellik arz ederken eğitim ve öğretim kısmında bu oranda gelişimin olamadığını görmekteyiz. Araştırmada bunun sebepleri ortaya çıkarılmış olup bazı önerilerde bulunulmuştur. Bunların en önemlisi pedagojik alanda veya içerik öğretiminde ihtiyaç duyulan uygulamaların, paket programların ve diğer mobil uygulamaların ilgili teknoloji geliştiricilere sunulması ve belirtilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak teknoloji gelişimi hızı ile tekno uygulama ve programların eğitimde kullanılma hızını dengelemek gerekir.
 • Item
  FACTORS AFFECTING SME PERFORMANCE IN KAZAKHSTAN
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Y. Syzdykov; Zh. Agybay
  Аbstract. This study attempted to identify factors that are affecting SME performance in Kazakhstan. The intention of this study is to provide the understanding on how people should start their business by looking at entrepreneurial orientation factors affecting business performance hence help to reduce the risk of failure and increase chances of success. The study examined two entrepreneurial orientation factors that influences the SMEs business success, proactiveness and risk-taking behaviour. The theoretical framework has been drawn out and questionnaire was designed based on the factors chosen. All hypotheses were successfully tested via Excel and 2 hypotheses were accepted. The most significant factor affecting both operational and financial performance of SMEs in Kazakhstan was risk-taking.
 • Item
  Қ.А. ЯССАУИ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕЛІК МӘНІ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Ұ.Т. Ташкенбаева
  Аңдатпа. Қазақ әдебиеті бір арнаның ғана тоғысуы емес, бірнеше жанрлар мен еңбектердің және де мың тағдырлардың арқасында дүниеге келген рухин азық. Бүгінгі күні қоғам алдында зиялы тұлғалардың педагогикалық ақыл –ой мен тәлім- тәрбиелік тәжірибені көздеп, замана талабына сай жетілдіре отырып, пайдалану көзделген. Бұл мақаланың негізі ретінде жеке тұлғаның қалпытасуы жөніндегі ғылыми тұжырымдар, қоғамдағы тәрбиелік жұмыстарымен Қ.А.Яссауидің рухани адамгершілік тәлім-тәрбиесін, ағартушылық қызметінің, шығармашылық тарихи еңбектерін талдау, негізге алу, философиялық танымдарын жүйелеу. Қожа Ахмет Яссауи ілімінің тереңіне бойлай отырып, оның адамзат пен қазақ әдебиетіне берер мәніне үңілу. Қазақ әдебиетінің бір өкілі ретінде ғана емес, рухани жан азықтың тамырына ислам қанын сіңірген Ахмет Яссауи даналығы мың жылдар бойына ұрпақтан-ұрпаққа мұра.
 • Item
  ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КӨМЕКШІ ЕТІСТІКТЕРДІ ЖІКТЕУДЕГІ ҒЫЛЫМИ ҰСТАНЫМДАР
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Ж.М. Полатова
  Аңдатпа. Мақалада қазақ тіліндегі көмекші етістіктерді зерттелуімен топтастырудың ғылыми – теориялық негіздері талданды. Қазақ тілі саласында көмекші етістіктер аз зерттелмеген. Біз қарастырып отырған ғалымдардың еңбегі соның бір дәлелі. Зерттеу мақсатымыз көмекші етістікті зерттеген ғалымдардың еңбектерін қарастырып, зерттеушілердің қай тұрғыдан қарастырғанын талдау. Қазақ тілі грамматикасында көмекші етістіктің сөйлемдегі қызметін тану, олардың ерекшеліктерін, сипаттарын ажырату қиын да маңызды мәселенің бірі. Көмекші етістіктердің қолданылу шеңбері де, жетекші етістіктерге қосатын семантикалық үлестері, түрлену жүйесі және басқа сипаттары да бәрінде бірдей емес. Мағынасында, функциясында, түрлену жүйесінде өзіндік ерекшеліктері бар. Сонымен қатар тілімізде атқаратын қызметі үлкен. Бұл тақырып тіл білімінде қазір де зерттеуді қажет етеді.
 • Item
  THE IMPORTANCE OF HEDGING IN ACADEMIC WRITING
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) D. Shaikenova; S. Tulepova
  Abstract. Academic writing in the English language must comply with certain rules and conventions accepted in the scientific communicative culture. Writers should be careful in expressing their statements and try to soften the claims to avoid being extremely categorical. One of the ways to achieve this is using hedging techniques. Therefore, teaching hedging strategy should become an obligatory aspect in the development of EFL (English as a foreign language) learners’ academic writing competence. The article presents definitions of hedging from different points of view, the importance of using this strategy and the diversity of hedging. This brief overview of hedging techniques aims to inform novice writing instructors of this indispensable part of academic writing and to highlight the significance of teaching them in academic writing classes.
 • Item
  ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ІЗДЕНІС ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) Г.Н. Атаева; А.Е. Габдуллина
  Аңдатпа. Мақалада проблемалық оқыту арқылы білім алушылардың танымдық қабілеттерінің, ізденіс дағдысының дамуына және оқытудың оқу-әдістемелік үрдісінде проблемалық әдістерді кең пайдаланудың қажеттілігін нақтылайды.
 • Item
  ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ НҰРҒИСА ТІЛЕНДИЕВТІҢ ӘН МҰРАСЫ
  (СДУ хабаршысы - 2018, 2018) К.С. Кырыкбаева
  Аңдатпа. Мақалада қазақ дәстүрлі мәдениетінің көрнекті композиторы мен орындаушысы-күйші, қайталанбас тұлға Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығының ән өнерәндегі ерекшеліктері қарастырылады. Тілендиевтің ән мұрасын зерттей келе терең түсінуге, оның орындаушылық, композиторлық, құрылымы жағынан айырмашылығын, өзіндік бағыты қарастырылады. Нұрғиса Тілендиевтің ән әлеміндегі музыкасы қазақ халқының тынысымен ерекшеленетін қазақтың интонациялық әлемін түсінуге бағытталады. Мәдениеттің жаhандану заманында композитордың шығармаларының әр түрлілігі қоғамдық санаға, сезімге және талғамға, болмысқа эстетикалық көзқарасты қалыптастыруға, тұлғаны рухани құндылыққа тәрбиелеуде үлкен әсер ететіні сипаталып, композитордың вокалдық шығармашылығын қарастыра отырып қазіргі қазақ музыкалық өнерінің рухани дамуына қосқан үлесін баяндалады. Нұрғиса Тілендиевтің ән өнеріндегі шығармалары Қазақстанның музыкалық мәдениетінің ұлттық игілігі болып табылатын халық үшін баға жетпес мұра болып қала беретін шығармаларына кең анықтама беріледі.
 • Item
  К ВОПРОСУ ОБ ОСОЗНАНИИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ЛИЧНОСТНЫХ МОТИВОВ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
  (СДУ хабаршысы - 2019, 2019) Г.И. Чемоданова; А.М. Малибаева
  Аннотация. Современное развитие общества и государства в целом, предъявляет повышенные требования к осмысленному выбору профессии с учетом склонностей, интереса и возможностей личности. Учитывая то, что процесс выбора профессии сложен, противоречив и многогранен, то работу по формированию готовности к выбору профессии следует начинать в условиях общеобразовательной школы. В данной статье представлена программа, содержание которой позволяет создать условия сопровождения старшеклассников в выборе профессии и их личностном самоопределении.
 • Item
  ИНФОГРАФИКА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН АҚПАРАТТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) А.Қ. Жакупова; М.C. Жолшаева
  Аңдатпа. Қазіргі уақытта байланыс құралдары ақпаратты ауызша беруден көрнекі түрде көрсетуге ауысады, бұл жанама көрнекілікті жаңа жолмен қалыптастыруға және жеткізуге және оқу ортасын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін визуализапияяның жаңа бағыттары мен технологияларының пайда болуына әкеледі. Оқу пропесінде компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларды қолдану ақпаратты визуализациялау құралы ретінде инфографиканың дамуына жаңа серпін берді. Инфографикалық тапсырмалар студенттерді мұғалімнің қосымша қолдауынсыз қарым-қатынас дағдыларының барлық түрлерін қолдануға шабыттандырады. Мақалада қазіргі оқу үдерісіндегі инфографиканың қолданылу аясы, ақпаратты визуализациялаудағы әсері жайлы жан-жақты ашып көрсетуге тырыстық.
 • Item
  БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ ҮРДІСІНДЕГІ ЭСТРАДАЛЫҚ ВОКАЛДЫ ОҚЫТУ
  (СДУ хабаршысы - 2019, 2019) М.Ә. Смағұлов
  Аңдатпа. Бұл мақалада жоғары музыкалық-педагогикалық оқу орындарындағы көркемдік-эстетикалық құндылықтардың өзгеруіне байланысты болашақ музыка мұғалімінің кәсіби дайындық үдерісінде эстрадалық вокалға оқытудың маңыздылығы қарастырылған. Эстрадалық вокал- болашақ мамандарды даярлау және тәрбиелеу процесін ұйымдастыруға педагогикалық білім берудің барлық жаңа көкжиектерін ашуға ықпал етеді. Оның себебі қазіргі уақытта эстрадалық музыкалық мәдениет қазіргі заманғы музыкалық өнердің атрибутикасы болып табылып, қазіргі жастардың сұраныстары мен көркемдік-эстетикалық қажеттіліктеріне ие болуында.