Search Results

Now showing 1 - 10 of 43
 • Item
  SPEAKING PROBLEMS ENCOUNTERED BY EFL STUDENTS AND POSSIBLE FACTORS FOR THEM
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A. Azbayeva
  Abstract. Speaking skill is the most significant aspect of learning a foreign language and speaking skill acquisition is crucial for EFL students for the purpose of communication. Although communicative language teaching method is by EFL teachers, English language abilities of EFL students are still unsatisfactory, students encounter English speaking problems that hinder them to perform effective speaking. These problems have been investigated by several researchers from different countries. This article presents an overview of various speaking problems faced but EFL students from 1995 through 2020. Qualitative and quantitative studies were found through a systematic literature review process. Scientific articles were reviewed and analyzed using qualitative content analysis approach. Basically, the research approaches used by the authors for data collection were interviews, observations and questionnaires.
 • Item
  MUHAMBETJAN SERALIN VE «AYKAP» DERGISI
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Sh. Auyelbekova
  Özet. Makalemizde Muhambetjan Seralin’in hayatı ve çalışmalarını ele alacağız. «Aykap» dergisi M. Seralin’in önderliğinde 10 Ocak, 1911 yılında Troysk şehrinde yayımlanmaya başlamış. M. Seralin’in Aykap dergisinde birçok makalesi basılmıştır. Bu makalelerinde Kazak aydınlarına seslenir; halkı düşünmeye, okumaya, yazmaya öğrenmeye, edebiyatını tanımaya ve bilinçli davranmaya davet etmiş.Böylece Aykapdergisi, edebiyatı halka tanıtmak, öğretmek amacında da pek çok faaliyet yapmıştır. Kazakların S.Seyfullin, B.Maylin, M.Seralin, S.Torayğırov, S.Dönentayev gibi birçok şair ve yazarları ilk defa bu dergi sayesinde halk tarafından tanınmıştır. M.Seralin dergisinde o dönemdeki Kazakların hayatını vermeye çalışmıştır.
 • Item
  АДАМНЫҢ СЫРТҚЫ КЕЛБЕТІ МЕН ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІН СИПАТТАЙТЫН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) А.Б. Нұржанова
  Аңдатпа. Мақалада адамның сыртқы келбеті мен жас ерекшелігін сипаттайтын соматикалық фразеологизмдер қарастырылады. Адамның сыртқы келбеті мен жас ерекшелігін сипаттайтын фразеологиялық бірліктердің семантикалық ерекшелігін айқындау тілдік бірліктерді «сұлулық», «сүйкімсіздік», «жастық шақ», «кəрілік» «Адамның сыртқы келбеті мен жас мөлшері» фразеологиялық қабатын түзетін соматикалық фразеолгизмдер анықтау жəне талдау
 • Item
  ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ ТІЛДІК ТҰЛҒА: КАТЕГОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Жолшаева М.С.; Балтамуратова Ж.А.
  Аңдатпа. Мақалада соңғы жылдары тіл ғылымындағы зерттеулерде қолданылып жүрген «эпистолярлық тілдік тұлға» тіркесінің терминдік статусына байланысты сұрақтар көтеріледі. Ғалымдардың тілдік тұлға феноменін зерттеудегі өзіндік концепциялары, соның ішінде тілдік тұлға типологиясын жасауда ескеретін критерийлердің түрліше болып келуіне орай тілдік тұлғаны топтастырудағы көзқарастары тіл ғылымының салаларына байланысты салыстыра қарастырылды. Эпистолярлық тілдік тұлғаны қарастыру барысында ескерілетін лингвистикалық және экстралингвистикалық факторларға, эпистолярлық қарым-қатынас аясындағы автор образы және оның мәтінде тілдік көрініс табуының ерекшеліктеріне талдау жасалады. А.В.Курьяновичтің эпистолярлық тілдік тұлғаға берген анықтамасына сүйене отырып, эпистолярлық тілдік тұлғаның категориялық және типологиялық ерекшеліктері анықталады. Талдау материалы ретінде Халық қаһарманы, жазушы Бауыржан Момышұлының М.Ғабдулин, М.Әуезов, М.Әбдіхалықовқа жазған хаттары негізге алынды.
 • Item
  ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) Ш. Елубаева
  Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам судебной защиты прав клиентов банков. связанных с использованием интернет-банкинга. Анализируется текущее состояние предпринимаемых государством мер по защите прав потребителей финансовых услуг. B данной сфере с акцентом на результаты судебного рассмотрения дел по искам пострадавших клиентов. В частности, рассмотрена проблема возложения банками ответственности на клиента за безопасность операций B интернет-банкинге и сложность доказывания вины банка. в результате чего складывается негативная судебная практика, не способствующая защите пострадавших клиентов. В статье даны предложения по усилению защиты прав клиентов интернет-банкинга.
 • Item
  ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Е.С. Аккисев
  Аннотация. В данной статье представлены результаты научного исследования по изучению эффективности применения дифференцированного подхода в обучении английскому языку в начальной школе на основе анализа имеющихся в методической литературе теорий и исследований о данном подходе, а также описание результатов проведенного исследования по его применению в обучении английскому языку в начальной школе на примере Международной школе «Galaxy». Методы изучения английского языка на сегодняшний день на фоне развития трёхъязычия является актуальной темой в Казахстане.
 • Item
  ҮШІНШІ ДӘРЕЖЕЛІ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) B.D.Sydykov; Dzh.T. Kayinbaev; A.A.Yeraliyeva
  Авдатпа. Мақала элементар математика пәндерінің «жанартылған бағдарламаға» көшуіне байланысты туындаған үшінші дәрежелі теңдеулерді шешу мәселесіне арналған. Элементар математика бұл бағдарламаға көшкенге дейін де үшінші дәрежелі теңдеулер белгілі деңгейде қарастырылған. Алайда мектеп математикасының жаңа мазмұнға көшуі бұл жағдайға жаңа серпін береді деп ойлаймыз. Сол себепті, мақалада үшінші дәрежелі теңдеулерді шешудің жаңа тәсілі «Кордана формуласы» және оның негізінде шешілетін есеп түрлері қарастырылған. Мақала, математиканы оқыту әдістемесі саласының мамандарына, мұғалімдерге, докторанттар мен магистранттарға арналған.
 • Item
  ТРАПЕЦИЯҒА БАЙЛАНЫСТЫ КҮРДЕЛІ ЕСЕПТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) B.Sydykhov; Dzh.T Kayinbaev; A.S Ismukhambetova
  Аңдатпа. Мақала, элементар геометрия мазмұнындағы маңызды фигуралардың бірі болып табылатын трапецияға байланысты күрделі ecernep;[i шешу жолдарын талқылауға арналған. Осы жағдайды жүзеге асыру үшін әр түрлі теоремаларды пайдалана отырып бірте бірте есепті шешу тәсілі, геометриялық есептерді шешудегі ұқсастық тәсілі, қосымша сызбалар сызу негізінде есепті шешу тәсілі, геометриялық есептерді алгебралық тәсілмен шешу тәсілі және т.б қолданылады. Сол сияқты, мақалада шеңберге трапецияның іштей және сырттай сызылу мүмкіндігіне байланысты күрделі есептерді шешу жолдары талқыланады. Мақала, математиканы оқыту әдістемесі саласының мамандарына, мұғалімдерге, докторанттар мен магистранттарға арналған.
 • Item
  БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ТӨРТБҰРЫШТАРҒА (ТРАПЕЦИЯДАН БАСҚА) БАЙЛАНЫСТЫ КҮРДЕЛІ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУГЕ ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕМЕСІ
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) Dzh.T. Kayinbaev; N.B. Ualikhan
  Аңдатпа. Жалпы табиғатта болсын, күнделікті өмірде болсын, ғылым мен техникада болсын үшбұрыштарға қарағанда төртбұрыштар немесе үшбұрыш пішіндес нәрселерге қарағанда төртбұрыш пішіндес нәрселер көп кездеседі. Сондықтанда бүгін жалпы білім беретін орта мектеп парталарында, студенттік аудиторияда отырған білім алушылар бұл мәселелер жайлы математикадан функционалды сауатты болу үшін терең білім алулары керек. Ал бұл жағдайлардың іс жүзіне асуына үлкен көмек болатын мәселе - ол аталған материалдардың көзге көрінетін, көрінбейтін қасиеттерін, ерекшеліктерін байқауға, талдауға, меңгеруге итермелейтін күрделі есептерді шешуді үйрену болып табылады. Күрделі есептерді шешу біздің байқауымызша білім алушылардың аталған мәселелер жайлы практикалық біліктілігін ғана емес теориялық біліктілігін де жетілдіруге септігін тигізеді. Сол себепті, ұсынылған мақалада трапециялардан басқа төртбұрыштарға байланысты күрделі есептер мен оларды шешу жолдары талқыланады.
 • Item
  THE INFLUENCE OF ONLINE ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTION ON ESL LEARNERS FLUENCY DEVELOPMENT
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A.Y. Akan
  Abstract. The aim of this article is to show the possibilities which are revealed to ESL learners in Kazakhstan who focus on studying via the Internet. Globalization and technical progress change the nature of studying, and you can see how learning process becomes faster, more productive and sometimes less personalized. However the assistance of a real teacher is still important, the Internet has made students more independent and flexible. Now a student has a choice of videos, books and exercises to follow during his learning time. It is also important that a student can consult the teacher who is online during the day. In this article the author also touches upon different learning strategies of students which are connected with their generation.