Search Results

Now showing 1 - 10 of 43
 • Item
  СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ТАНЫМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ МӘСЕЛЕСІ
  (СДУ хабаршысы - 2018, 2018) Ш.Л. Ерхожина
  Аңдатпа. Мақалада студенттердің оқу-танымдық мәселесі және оны қалыптастыру құзыреттілігі сөз болады. «Таным», «оқу-танымдық ісәрекет» және «құзыреттілік» ұғымдарының мәнін ашудан бастап, олардың бір-бірімен өзара байланысы анықталды. Білімгердің танымдық белсенділігін айқындайтын белгілер, дамыту тиімділігін көрсететін жетекші факторлар,оқу-танымдық құзыреттілік талаптарықарастырылды. Ғалымдардың тұжырымдарын саралай келе, студенттердің оқу-танымдық құзыреттілігін қалыптастыру нәтижесіндегі қамтылатын білім, білік, дағдылар нақты айқындалды. Авторлардың пікірінше, оқу-танымдық құзыреттілік қалыптастыру негізінде студент белгілі білім негізін игеру барысында ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдерін; саланың ғылыми әдістерінің шегарасын; зерттеудің ғылыми білімінің жүйесін; іргелі және қолданбалы зерттеудің негізгі бағыттары мен перспективаларын білуі қажет. Білімалушы өзіндік талдаулар жасай алатын, қорытынды жасай білетін, ойлау дербестігі, логикалық, жүйелі ойлауын дамытқан құзыретті тұлға ретінде қалыптасады.
 • Item
  ҚАЗАҚ ПЬЕСАЛАРЫНДАҒЫ ДИАЛОГТІҢ КӨРКЕМДІК ҚЫЗМЕТІ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Д. Қыстаубаева; Б.М. Сұлтанова
  Аңдатпа. Тілдің қалыптасуы күрделі құбылыс. Тіл дыбыстарға еліктеу немесе ым-ишара арқылы күннен-күнге даму сатыларынан өтіп пайда болған. Жалпы тілдің қалыптасу процесін «глоттогенез» деп атайды. Тіл қарым – қатынас құралы болса, ал қарым-қатынас мəселесі диалогқа келіп тіреледі. Қарым-қатынас жөнінде А.Хараш мынадай пікір білдіреді: «Басқа адаммен қарым-қатынас жасау дегеніміз – бұл оның өміріне ену, оның қоғамдық болмысына …оның санасына кірісу, оның психологиялық белсенділігінің шеңберіне тартылу болып табылады».
 • Item
  ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
  (СДУ хабаршысы - 2019, 2019) Г.И. Чемоданова; M.В. Федяева; Н.Г. Павловская
  Аннотация. Современный рынок труда предъявляет требования к выпускникам вуза, владеющим исследовательской компетентностью, позволяющей ориентироваться в постоянно изменяющейся социальной, трудовой среде, анализировать и оценивать свой профессиональный уровень. В статье рассматриваются возможности образовательной и проектной деятельности в развитии исследовательских компетенций обучающихся в условиях вуза. Представлены принципы эффективного формирования исследовательских компетенций.
 • Item
  SPEAKING PROBLEMS ENCOUNTERED BY EFL STUDENTS AND POSSIBLE FACTORS FOR THEM
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A. Azbayeva
  Abstract. Speaking skill is the most significant aspect of learning a foreign language and speaking skill acquisition is crucial for EFL students for the purpose of communication. Although communicative language teaching method is by EFL teachers, English language abilities of EFL students are still unsatisfactory, students encounter English speaking problems that hinder them to perform effective speaking. These problems have been investigated by several researchers from different countries. This article presents an overview of various speaking problems faced but EFL students from 1995 through 2020. Qualitative and quantitative studies were found through a systematic literature review process. Scientific articles were reviewed and analyzed using qualitative content analysis approach. Basically, the research approaches used by the authors for data collection were interviews, observations and questionnaires.
 • Item
  MUHAMBETJAN SERALIN VE «AYKAP» DERGISI
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Sh. Auyelbekova
  Özet. Makalemizde Muhambetjan Seralin’in hayatı ve çalışmalarını ele alacağız. «Aykap» dergisi M. Seralin’in önderliğinde 10 Ocak, 1911 yılında Troysk şehrinde yayımlanmaya başlamış. M. Seralin’in Aykap dergisinde birçok makalesi basılmıştır. Bu makalelerinde Kazak aydınlarına seslenir; halkı düşünmeye, okumaya, yazmaya öğrenmeye, edebiyatını tanımaya ve bilinçli davranmaya davet etmiş.Böylece Aykapdergisi, edebiyatı halka tanıtmak, öğretmek amacında da pek çok faaliyet yapmıştır. Kazakların S.Seyfullin, B.Maylin, M.Seralin, S.Torayğırov, S.Dönentayev gibi birçok şair ve yazarları ilk defa bu dergi sayesinde halk tarafından tanınmıştır. M.Seralin dergisinde o dönemdeki Kazakların hayatını vermeye çalışmıştır.
 • Item
  АДАМНЫҢ СЫРТҚЫ КЕЛБЕТІ МЕН ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІН СИПАТТАЙТЫН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) А.Б. Нұржанова
  Аңдатпа. Мақалада адамның сыртқы келбеті мен жас ерекшелігін сипаттайтын соматикалық фразеологизмдер қарастырылады. Адамның сыртқы келбеті мен жас ерекшелігін сипаттайтын фразеологиялық бірліктердің семантикалық ерекшелігін айқындау тілдік бірліктерді «сұлулық», «сүйкімсіздік», «жастық шақ», «кəрілік» «Адамның сыртқы келбеті мен жас мөлшері» фразеологиялық қабатын түзетін соматикалық фразеолгизмдер анықтау жəне талдау
 • Item
  ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) Ш. Елубаева
  Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам судебной защиты прав клиентов банков. связанных с использованием интернет-банкинга. Анализируется текущее состояние предпринимаемых государством мер по защите прав потребителей финансовых услуг. B данной сфере с акцентом на результаты судебного рассмотрения дел по искам пострадавших клиентов. В частности, рассмотрена проблема возложения банками ответственности на клиента за безопасность операций B интернет-банкинге и сложность доказывания вины банка. в результате чего складывается негативная судебная практика, не способствующая защите пострадавших клиентов. В статье даны предложения по усилению защиты прав клиентов интернет-банкинга.
 • Item
  THE INFLUENCE OF ONLINE ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTION ON ESL LEARNERS FLUENCY DEVELOPMENT
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A.Y. Akan
  Abstract. The aim of this article is to show the possibilities which are revealed to ESL learners in Kazakhstan who focus on studying via the Internet. Globalization and technical progress change the nature of studying, and you can see how learning process becomes faster, more productive and sometimes less personalized. However the assistance of a real teacher is still important, the Internet has made students more independent and flexible. Now a student has a choice of videos, books and exercises to follow during his learning time. It is also important that a student can consult the teacher who is online during the day. In this article the author also touches upon different learning strategies of students which are connected with their generation.
 • Item
  «YOUTUBE» ЖЕЛІСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДАҒЫ РӨЛІ
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) П.Б. Әжиева
  Аңдатпа. Бұл мақалада ғаламтор желілері, оны ішінде «youtube» желісінің сабақ процесінде көмекші құрал бола алуымен қатар қолжетімділігі жағынан артықшылығы жайлы сөз етіледі. Білім беруде кез келген тақырып бойынша дәл осы желіден түрлі материалдар тауып алуға болатыны бәрімізге мәлім, ал youtube-тің екінші қыры, яғни әр адам бәріне пайдалы бола алатындай материалдар жинақталған жеке канал ашу жағын оқытуда қаншалықты ұтымды пайдаланып жүрміз? Әсіресе қашықтықтан оқыту форматына өткелі бері білімгерлерге меңгерілу керек материалдарды барынша қолжетімді ету жағынан қандай әдіс-тәсілдерді қолданудамыз? Оқытудың онлайн форматында ғаламтордың артықшылығын айтпасақ та белгілі, бұдан бөлек әртүрлі желілерді оқу процесінде ұтымды пайдалана алуымыз да маңызды. Осы тұста мақалада видеосабақтар жайлы және сол видеосабақтардың барынша қолжетімді болуындағы «youtubey желісінің үлесі жайлы айтылмақ.
 • Item
  YABANCILARA TURKCE OGRETIMINDE KONUSMA BECERISI KAZANDIRMADA ÇEVRİMİÇİ DERSLERIN KULLANIMI
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) SH. E. Auelbekova; H. Akça; M. Erdoğan
  Ozet: Makalemizde son yillarda, gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan internet tabanli uzaktan dil 6gretimi, ses ve görüntünün internetin de temel bileşenleri olması nedeniyle iletişimsel yetinin kazandırılması açısından önemli imkanlar sunuldugu ele alınmaktadır. Internet uzaktan dil ogrenenler icin dért temel beceri olan dinleme, konusma, okuma, yazmayı kazandırabilecek donanıma sahiptir. Bunun yaninda, internet ile sunulan görsel ve işitsel ortamlar, öğrencinin öğrenmeye çalıştığı dili yalnizca yapisal bir birim değil aynı zamanda sosyo-kültürel bir olgu olarak da gérmesini saglamaktadir. Çalışmamızın amacı Yabancılara Türkçe öğretiminde uzaktan eğitim yoluyla konuşma becerisini kazandirmak, uzaktan eğitimde kullanılan bilgisayar destekli etkileşimli programlari ayiklamak ve bu yolla konuşma becerisinin geliştirilmesinde önemli yöntem ve teknikleri etkinliklerle gostermektir. Ogrencilerin Türk dilinde iletişim kurmayı kolay ve keyifli bir şekilde görmelerini sağlayacak bir yol sunmaktir. Teknolojinin dil eğitiminde kullanılması ile ilgili yapılan ¢çalışmalarda dikkat çeken bir nokta bilgisayar ortamlı egitimin yiiz yiize dil egitimi ile birlestirmenin yararlarini ortaya koymaktir.