Search Results

Now showing 1 - 10 of 214
 • Item
  ТІЛ ҚАҚТЫҒЫСТАРЫ-ЛИНГВОКРИМИНАЛИСТИКАНЫҢ ЗЕРТТЕУ ПӘН
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) А.Т. Ратбекова
  Аңдатпа. Бұл мақалада қазіргі таңда жаңадан дамып келе жатқан сала «лингвокриминалистика» туралы ақпарат берілген. Бұл саланың зерттеу обьектісі мен сараптама жасау үлгілері жайлы айтылған. Қазіргі кезде орыс және қазақ тілдеріндегі мәтіндер қылмысты ашуға және тергеу жүргізуге немесе азаматтық дауларды шешу үшін қажетті дәлел ретінде алға тартылатын көп істер қазақстандық соттарда қаралып жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдары кейде шындыққа сәйкес келмейтін, азаматтардың ар-намысына тиетін ақпаратты таратып жатады. Тағы бір жағдайларда журналистерге осындай кінә тағып, оларды орынсыз айыптайды. Жосықсыз жарнамаға, бәсекелестікке қатысты істерде, патент төңірегінде туындаған дауларда да ауызша жасалған құқық бұзушылықтар орын алып жатады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, мұндай істерді қарағанда көптеген фактілерді анықтау үшін филологиялық мәтінтану, қолданбалы лингвистика, қолданбалы сөйлеу т.б. салалардағы арнайы білімді қолдануды қажет етеді. Филология саласында арнайы (сараптамалық) білімдер – осы критерийлердің негізінде дау тудырған мәтінді жан-жақты және терең талдау үшін қажет.
 • Item
  ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) Сайтбеков H.; Кайргожин Д.О; Сайтбеков Н.Д; Аяпова Г.М; Ханафия Ж.; Абдрахманов .М
  Аннотация. В статье представлено детальное описание технологии развития познавательной самостоятельности старшеклассников на уроках физической — культуры, включающей в себя: постановку — цели, технологическое сопровождение, разработку индивидуальной траектории развития познавательной самостоятельности, содержание — обучения и диагностику эффективности развития познавательной самостоятельности на ‘уроках физической культуры. Система образования в Республике Казахстан - открытая ‚ непрерывно развивающаяся, эффективна, основывается на стратегии развития общества и человека в нем. Такой подход .K образованию требует - смены образовательной парадигмы от авторитарной к гуманистической, что означает, несогласие понятие образования — как получения готового знания и мнение о педагоге как программа знаний и ценьральной "фигуре" педагогического развития, а значит направлений активности и переход к самостоятельной познавательной деятельности, где основным субъектомобразовательного процесса является ученик и его активная самостоятельная деятельность.
 • Item
  THE WAYS TO IMPROVE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SKILLS OF EFL TEACHERS
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) S. Kazybay; D. Gaipov
  Abstract. ICT plays an important role in the maintenance of Education. In the XXI century, ICT has become a central issue for educators to integrate into the curriculum, thus leading to high performance of learners in the classroom. This study focuses on EFL teachers in secondary schools with different years of experience. This paper analyzes challenges/problems teachers face while using ICT, the level of ICT usage among the secondary school English Language Teachers and teachers’ perceptions towards integrating ICT in an English classroom. The application of technology can progress interest and inspiration of learners. Innovation offers second language learners information, outcomes and feedback; it also offers teachers efficient way of coordinating course contents and to communicate with many learners. Nevertheless, the usage of technology is encouraged and instructors can alter their teaching practices and instructional approaches, so that, available tools are utilized in the most efficient manner. It is recommended that caution to be taken when using technology to support language education.
 • Item
  ФИЗИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) А.Б. Медешова; Ф.Н. Құттығұл
  Аңдатпа. Мақалада оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру мәселесі туралы сөз болады. Өзіндік жұмыс оқу үдерісінің манызды құрамдас бөлігі ретінде көрсетілген. Өзіндік жұмысты ұйымдастыруда кездесетін мәселелерге, қойылатын талаптарға жан-жақты талдау жасалынған. Физика сабағында оқушыларға өзіндік жұмысты орындату арқылы білім сапасын арттыру жолдары нақтыланған.
 • Item
  ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) А.Ә. Нұрашева
  Аңдатпа. Мақалада оқулықтағы есептер жүйесін қазақтың байырғы қара есептерімен математика тарауларының жеке тақырыптарын оқу барысында. тәрбпепік мақсатта толықтырып, сонымен қатар. есеп құрастыруды тәрбиенің қуатты құралына айналдыру үшін салт-дәстүр мен тарихи деректерді білуді есеп шешімі табылуының қажетті шартына айналдыру идеясы негізделген. Халық педагогикасының құндылықтарын тиімді пайдалану негізінде математиканы оқыту моделі құрастырылған.
 • Item
  МҰХТАР МАҒАУИННІҢ «ЖАРМАҚ» РОМАНЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК УАҚЫТ ПЕН КЕҢІСТІК
  (СДУ хабаршысы - 2023, 2023) Ізбай Іңкәр Өмірбекқызы
  Аңдатпа. Мақаланың кіріспе бөлімінде жалпы хронотоп терминінің шығу тарихына, ғылыми айналымға енгізген ғалымдар мен зерттеушілер берген анықтамаларға шолу жасалып, қазақ әдебиетіндегі уақыт және кеңістік категориясының зерттелуі қозғалған. Сонымен қатар М.Мағауиннің «Жармақ» романында көрініс беретін тарихи көркем уақыт пен кеңістік категориясына бойынша талдаулар жүргізіліп, тұжырымдар жасалды. Романда баяндалған негізі сюжет желісі екі тұлғалық бөліністі қамтиды. ал автор оқиғаны уақыт пен мекеннің адам санасынан тыс өзгеріп отыруы арқылы дамыта түскен. Уақыт пен кеңістіктің өзгеріп отыруына кейіпкердің эмоционалды-психологиялық жай-күйі, темпоралды ритм қозғалысы мен өзгерісі де әсер еткен. Романдағы метафизика, эстетика, этиканың байланысы және бір уақыт шенберінде болған бірнеше әрекет, кейіпкер тұрған кеңістіктің өзгеріп отыруы қарастырылды. Оған қоса автордың әдеби шығармадағы көркем уақыт пен кеңістікті берудегі тілдік қолданыстарының маңызы туындыдан алынған мысалдармен дәйектепді.
 • Item
  EXPLORING THE CASE OF ONLINE LEARNING: PROBLEMS AND SOLUTIONS
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A. Mansurova; S. Tulepova
  Abstract. This article aims to describe the difficulties the master students faced during education in distance and attempts to describe the solutions undertaken to solve them at one of the private universities in Kazakhstan. To identify the problems and solutions the researchers used a questionnaire consisting of closed and open-ended questions and semi-structured interview. The findings showed that the most important difficulties were: time management; demotivation; adaptation to online learning; technical issues; internet connection problems. Also, various strategies were identified that master students tried to apply to solve and avoid these problems. Some of the most effective ones were: peer support; using a laptop instead of a smartphone; getting the recordings of the lessons; improvement of ICT skills and asking support from online instructors.
 • Item
  ӘР ТҮРЛІ ҚОЗҒАЛЫСҚА БАЙЛАНЫСТЫ КҮРДЕЛІ ЕСЕПТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) Ж.Т. Қайыңбаев; Э.Т. Амантаева
  Анңдатпа. Математикалық пәндерді оқыту барысында маңызды роль атқаратын мәселелердің бірі есеп және оның ішінде қозғалысқа байланысты есептер. Өмірдегі қозғалыстардың түрі өте көп. Бір түзу бойымен бір бағытта болатын немесе қарама қарсы бағытта болатын қозғалыстар, бір нүктеден басталатын немесе әр түрлі нүктеден басталатын қозғалыстар, әр бағытта болатын қозғалыстар, шеңбер бойымен бір бағытта немесе қарама қарсы бағытта болатын қозғалыстар, осы жағдайлардағы бір нүктеден немесе әр түрлі нүктеден басталатын қозғалыстар және т.б. Бір обьектінің немесе екі, үш және одан да көп обьектінің қозғалыстары. Мақалада, осындай қозғалыс түрлерінің математикалық моделдері сарапталады.
 • Item
  СӨЗЖАСАМ КУРСЫ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
  (СДУ хабаршысы - 2020, 2020) M. Жолшаева; А. Жолдаякова
  Аңдатпа. Мақалада сөзжасам курсы негізінде алған білімді бағалауда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, соның ішінде әлемдік тәжірибеде білім сапасын бағалау үшін қолданылатын Plickers, Grade cam, Pro Profs Quiz Maker бағдарламаларын пайдалану және оның артықшылары мен тиімділігі туралы қарастырылған. Бұл бағдарламалардың сабақта, аралық, қорытынды бақылауда қолданылуы қамтылған. Білім нәтижесін бағалау, оны тексеру біраз уақытты алатыны белгілі. Сондықтан уақытты үнемдеудің бір түрі ретінде қолданылатын бағдарламаның ерекшеліктері айтылады. Білім нәтижесін бағалауда әртүрлі әдіс-тәсілдермен қатар компьютерлік қосымшалар арқылы тапсырмаларды түрлендіріп қолдану, сол арқылы білім көрсеткішін арттыру, студент бойында көру арқылы есте сақтау қабілетін жақсартуға болатындығы. сондай-ақ әлемдік тәжірибеде қолданылатын компьютерлік бағдарламаларды онлайн тестілеу жүйесінде қолдану жайы талданады. Сөзжасамнан алған білімді бағалауда бағдарламаның әрқайсысына жеке құрастырылған тест үлгілері берілген.
 • Item
  СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) Б.А. Абилова
  Аннотация. В статье рассматриваются новые стратегии и подходы в обучении которые закономерно возникли в процессе изменения парадигмы казахстанского образования. Сегодня существует необходимость трансформации дидактических задач, обновления содержания образования. разработки системы обучения на основе опыта зарубежных стран и методического обеспечения учебного процесса цифровыми технологиями и средствами. Такие задачи требуют проведения лингво-методического исследования новых подходов и языковом образовании И вузе, поиске оптимальных адаптивных методик и подходов, какими являются студенты ориентированное обучение, персонализация B эпоху цифровой жизнедеятельности в связи с COVID-19. Другие виды стратегии как проектное обучение, STEM-образование и другие позволяют раскрыть индивидуальные особенности каждого студента, формировать коммуникативные навыки, критическое мышление на основе модели речевого дискурса и речевого поведения.