Search Results

Now showing 1 - 10 of 519
 • Item
  Мәңгілік майдан
  ("Таңбалы" баспасы, 2014) ЫСҚАҚҰЛЫ Д.
  Монографияда жаһандану кезіндегі қоғамда жүріп жатқан тілдік кұбылыстар әлеуметтік, филологиялық тұрғыдан талданылып, әлемнің тілдік бейнесі, түркі тілдерінің, оның ішіндегі қазақ тілінің тағдыр-талайы, жүріп өткен жолдары мен бүгінгі күнгі жай-күйі, болашағы ғылыми түрғыдан жан-жақты сараланады. Түркі халықтарының ортақ әліпбиі, тілі, рухани құндылықтары сияқты мәселелер кеңінен сөз болады. Кітап өз ұлтының болашақ тағдырына бейтарап қарай алмайтын ұлтжанды зиялыларға, ғалымдарға, бакалаврлар мен магистранттарға, докторанттарға, жалпы қалың оқырман қауымға арналған.
 • Item
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ КАЗАХСТАНСКИМИ УЧЕНИКАМИ, ИЗУЧАЮЩИМИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
  (2022 International Young Scholars' Conference, 2022) Д. Азаматова
  Аннотация Понимание прочитанного рассматривается как основа обучения в различных учебных программах для развития словарного запаса, письма, грамматики, общих языковых курсов. Поэтому преподаватели иностранных языков должны обучать студентов стратегиям, которые они могут использовать для улучшения своих навыков. В этой статье дается общий обзор того, как учащиеся регулируют стратегии обучения. В нем исследуется использование стратегий чтения, разъясняются стратегии как высокочастотного, так и низкочастотного использования, а также обсуждаются их последствия для преподавания в классе. Данные были собраны с помощью вопросника, который включал 40 вопросов Лайкерта по пятибалльной шкале, и участников попросили обвести по шкале от "Никогда" (1) до "Всегда" (5), в зависимости от их положения. Результаты показывают, что среднее использование стратегии студентами находится в среднем диапазоне, что указывает на то, что они не являются постоянными пользователями стратегии. Вывод исследования заключается в том, что стратегии обучения чтению должны уделять больше внимания учителям и разработчикам учебных программ. Результаты исследования могут быть полезны для информирования учителей иностранных языков о преимуществах обучения, основанного на стратегии, и о том, насколько это может быть полезно для обучения языковым навыкам, особенно навыкам чтения.
 • Item
  PROPOSED MODEL TO CONDUCT AN EFFECTIVE CLASSROOM BASED ON SMART EDUCATION SYSTEM
  (2021 International Young Scholars' Conference, 2021) T. Islam; O. Sharif; R.K. Das; M. Rahman
  Abstract The article explores the effective classroom system based on artificial intelligence, facial recognition, and other smart systems with proper security. The current smart learning environment is very familiar and appreciable all over the world. It has been a great challenge to implement with high accuracy over the years. Ensuring quality education is a must needed for the 21’st century. This study discusses the potential impact of a smart education system and describes the effective and innovative way of learning. The study considered the smart attendance-taking system using facial recognition with a modern approach such as measuring body temperature so that students can participate in the hassle-free & highly secured attendance system and also measuring body temperature for avoiding coronavirus. The study also considers the smart attendance tracking system using messenger BOT where the student can track their attendance percentage anywhere any time. This idea aims to construct a smart learning environment where all the necessary information of a student according to their education will be present which can monitor student and teacher simultaneously. Finally, Questioning Question Teaching Method have considered in this proposed idea where student and teacher will interact with each other both in a virtual and physical classroom. The proposed system should bring innovation to smart education. By integrating these features in the “Proposed Model to Conduct an Effective classroom based on Smart Education System”, students and teachers will be benefited more than before and this study may contribute to improving the quality of education.
 • Item
  НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІНІҢ ТАРИХИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Жеңісбек А.
  Абстракт: Бұл мақалада ежелгі заманнан бері тойланып келе жатқан ұлы мейрамдардың бірі – Наурыз мейрамы жəне түркі, иран тілдес халықтары сүйсініп мерекелейтін ұлттық мереке жайында айтылады. Қазіргі таңда мерекенің маңызды жағы – 2009 жылдың 30 қыркүйегінде Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мəдени мұра тізіміне кіруі. Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясының шешімі бойынша «Халықаралық Наурыз күні» болып аталып келеді. Сондықтан мерекені дүние жүзі халықтары ерекше деңгейде атап өтеді. Сондай-ақ мақалада «Наурыз» сөзінің мағынасы, тарихы жəне атақты ғалымдардың аталмыш ұлы мереке жайында мəліметтер беруі айтылады. Әр халық өздерінің ұлттық дəстүрі негізінде тойлап, ерекше қуанышқа кенеледі. Өйткені Наурыз мейрамының бізге берері өте мол.
 • Item
  ENGLISH FOR CHILDREN AND PERSPECTIVES OF STUDYING OF ENGLISH KIDS
  (Suleyman Demirel University, 2016) Kalbergenova Sh.B.; Tashbayev А.
  The main purpose of the article is to study English for children. When we ask parents about their aspirations for their child’s English language abilities, 'speaking English with confidence' is usually at the top of their wish list. Yes, they want their child to read well, have a wide vocabulary and a firm understanding of English grammar, but mostly they want to hear them speak and speak with confidence and enjoyment. Yet, as those of us who have ever tried to learn a language know, when it comes to speaking skills, confidence and enjoyment are often hard won, especially if you are shy or introverted. So how can parents and educators help make the transition to speaking English with confidence a little easier for children?
 • Item
  SPEAKING PROBLEMS ENCOUNTERED BY EFL STUDENTS AND POSSIBLE FACTORS FOR THEM
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A. Azbayeva
  Abstract. Speaking skill is the most significant aspect of learning a foreign language and speaking skill acquisition is crucial for EFL students for the purpose of communication. Although communicative language teaching method is by EFL teachers, English language abilities of EFL students are still unsatisfactory, students encounter English speaking problems that hinder them to perform effective speaking. These problems have been investigated by several researchers from different countries. This article presents an overview of various speaking problems faced but EFL students from 1995 through 2020. Qualitative and quantitative studies were found through a systematic literature review process. Scientific articles were reviewed and analyzed using qualitative content analysis approach. Basically, the research approaches used by the authors for data collection were interviews, observations and questionnaires.
 • Item
  MUHAMBETJAN SERALIN VE «AYKAP» DERGISI
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Sh. Auyelbekova
  Özet. Makalemizde Muhambetjan Seralin’in hayatı ve çalışmalarını ele alacağız. «Aykap» dergisi M. Seralin’in önderliğinde 10 Ocak, 1911 yılında Troysk şehrinde yayımlanmaya başlamış. M. Seralin’in Aykap dergisinde birçok makalesi basılmıştır. Bu makalelerinde Kazak aydınlarına seslenir; halkı düşünmeye, okumaya, yazmaya öğrenmeye, edebiyatını tanımaya ve bilinçli davranmaya davet etmiş.Böylece Aykapdergisi, edebiyatı halka tanıtmak, öğretmek amacında da pek çok faaliyet yapmıştır. Kazakların S.Seyfullin, B.Maylin, M.Seralin, S.Torayğırov, S.Dönentayev gibi birçok şair ve yazarları ilk defa bu dergi sayesinde halk tarafından tanınmıştır. M.Seralin dergisinde o dönemdeki Kazakların hayatını vermeye çalışmıştır.
 • Item
  СБОРНИК ЛЕКЦИЙ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И США)
  (Suleyman Demirel University, 2015) Сюрмен О.
  Данный сборник лекций по страноведению посвящен изучению Великобритании и США. В сборник включена информация о географии, истории, политической системе и культуре этих англоязычных стран.
 • Item
  МЕНЕЛАЙ ТЕОРЕМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) Ж.Т. Қайыңбаев; Д. Төлбасы
  Аңдатпа. Үшбұрыштарға байланысты көптеген есептерді, acipece күрделі есептерді шешу барысында, үшбұрыш қабырғаларын ары қарай созу және ол созындыны үшбұрыштың басқа элементтерімен байланыстыру мәселесі туындайды. Осындай жағдайлардағы есептерді шешу үшін қолданылатын маңызды теоремалардың бірі Менелай теоремасы болып табылады. Менелай теоремасының көмегімен үшбұрыштарға байланысы, тіпті кейде төртбұрыштарға да байланысты күрделі есептерді қысқа жолмен шешуге болады. Мақалада осындай жағдайлар әр түрлі нұсқада қарастырылған. Мақала, бүгінгі және болашақ математика пәндері мұғалімдеріне арналған.
 • Item
  Human relationships in D.H Lawrence's novels
  (Almaty, Suleyman demirel university - 2000, 2000) Kaplan Murat
  D.H. Lawrence, the renowned English author, is celebrated for his profound exploration of human relationships in his novels. This abstract offers a glimpse into the captivating examination of human connections within Lawrence's literary works.Lawrence's novels, such as "Sons and Lovers," "Women in Love," and "Lady Chatterley's Lover," portray a vivid tapestry of human relationships, encompassing the complexities of love, desire, and intimacy. Through his keen insight and compelling character development, Lawrence masterfully dissects the dynamics of family, friendships, and romantic liaisons.In his exploration of familial bonds, Lawrence delves into the intricate interplay between parents and children, revealing the impacts of upbringing and individual aspirations on these relationships. His portrayal of sibling interactions and their rivalries adds another layer of depth to the narrative.The author's depiction of romantic relationships is equally compelling, as he grapples with the desires and conflicts that often define human connections. Lawrence's characters struggle with societal norms, personal passions, and the quest for authenticity, giving rise to passionate and sometimes tumultuous love affairs. These relationships are often a mirror to the societal norms and class distinctions of the times in which Lawrence wrote.